Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2017 oli Y-Säätiölle kansainvälinen vuosi. Kiinnostus Suomen asunto ensin -mallia ja Y-Säätiön toimintaa kohtaan sai välillä hämmentäviäkin mittasuhteita ulkomaalaisten vierailijoiden, haastattelu- ja luentopyyntöjen muodossa.

Kansainvälisessä vuorovaikutuksessa on hahmottunut Suomen mallin ainutlaatuisuus.

Malli perustuu paitsi Asunto ensin -periaatteen soveltamiseen, myös kokonaisvaltaiseen integroituun strategiaan, jota toteutetaan laaja-alaisessa valtion, kuntien ja järjestöjen kumppanuudessa. Tähän toimintamalliin sisältyy merkittävä sosiaalinen pääoma, jota ei ole varaa hukata minkään hallinnollisen uudistuksen syövereihin.

Erityisesti sote-uudistuksesta aiheutuva kotimaisen toimintaympäristön epävarmuus on vain lisännyt yhteistyön ja kumppanuuden tarvetta. Y-Säätiö hakee aktiivisesti yhteistyökumppaneita, jotka jakavat samat tavoitteet ja arvot, oli sitten kyse asunnottomuuden poistamisesta tai kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjonnan lisäämisestä.

Esimerkkinä uudesta yhteistyöavauksesta on useiden ammattiliittojen kanssa solmittu yhteistyösopimus, joka tähtää kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen merkittävään uudistuotantoon 10-vuotisella korkotukilainoituksella.

Kohtuuhintaiset vuokra-asunnot keskeisiä, kun vähennetään asunnottomuutta

Kansainvälinen vuorovaikutus on konkreettisella tavalla osoittanut kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen keskeisen merkityksen myös asunnottomuuden vähentämisessä.

Useissa Euroopan maissa, erityisesti Iso-Britanniassa ja Irlannissa, suoranainen katuasunnottomuus on räjähtänyt käsiin ja keskeisenä syynä kehitykselle on kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen riittämätön tarjonta, joka on johtunut sekä riittämättömästä uudistuotannosta että asuntojen myynnistä vapaille markkinoille.

Markkinat eivät näytä ratkaisevan sen enempää asunnottomuutta kuin kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjonnan riittävyyttäkään. Tilanteelle kuvaavaa on, että jopa useat kaupungit Yhdysvalloissa etsivät verotuksellisia keinoja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen määrän merkittävään lisäämiseen.

Y-Säätiöllä on valmius panostaa merkittävästi vuokra-asuntotuotantoon myös taloudellisesti.

Asunnottomuuden ja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjonnan yhteys osoittaa, että Y-Säätiön strateginen tavoite kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen merkittävästä uudistuotannosta on tärkeä myös säätiön perustehtävän, asunnottomuuden poistamisen, toteuttamiseksi.

Myönteisistä puheista huolimatta kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen uudistuotanto etenee nihkeästi ja määrälliset tuotantotavoitteet eivät toimintavuonna toteutuneet.

Keskeisinä syinä uudistuotannon käynnistymisen ongelmiin olivat tonttitarjonnan niukkuus sekä viranomaistoiminnasta johtuneet viivästykset. Y-Säätiöllä on valmius panostaa merkittävästi vuokra-asuntotuotantoon myös taloudellisesti ja haluamme osaltamme varmistaa, ettei yksikään ARA-tontti kasvukeskuksissa jää rakentamatta rakennuttajien puutteen vuoksi.

Ensimmäinen täysi toimintavuosi muutosten jälkeen

Vuosi 2017 oli myös Y-Säätiölle ensimmäinen täysi toimintavuosi suurten asuntokauppojen ja niihin liittyneiden toiminnallisten muutosten jälkeen. Sisäisesti vuosi tarjosi siten mahdollisuuden ottaa tuntuvia edistysaskeleita niin prosessien kehittämisessä kuin toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotossa.

Oman toiminnan jatkuvan kehittämisen lisäksi säätiö panosti erityisesti työllistämiseen liittyvään kokeilutoimintaan. Kokeilutoiminta työllistämisessä ja uudisrakentamisen konseptikehittämisessä sekä niitä tukeva tutkimustoiminta ovat myös jatkossa säätiön tärkeitä painopisteitä.

Säätiön perustehtävän eli asunnottomuuden poistamisen osalta kehitys on jatkunut edelleen myönteisenä ja asunnottomuus on vähentynyt, mutta työtä riittää tehtäväksi edelleen. Myönteinen kehitys osoittaa, että tehty työ on ollut merkityksellistä ja vaikuttavaa. Siitä kiitos kuuluu yhtä lailla niin säätiön arvoihin sitoutuneelle motivoituneelle henkilöstölle kuin ainutlaatuiselle kumppaniverkostollemme.

Juha Kaakinen
Y-Säätiön toimitusjohtaja

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017 (pdf, 2,2 Mt)