Tutkimustoiminta ja kehittämishankkeet

Y-Säätiö on asunnottomuuden poistoon tähtäävässä valtakunnallisessa ohjelmassa tiiviisti mukana. Tutustu vetämäämme kehittämistoimintaan ja hankkeisiimme.

Ympäristöministeriö käynnisti keväällä 2020 kolmivuotisen asunnottomuusohjelman suurimpien kaupunkiseutujen, palvelutuottajien ja järjestöjen kanssa. Hallitus tähtää siihen, että asunnottomuus on poistettu vuoteen 2027 mennessä.

Ohjelman tavoitteet ovat:

 • lisätä kohtuuhintaisten ja valtion tukemien asuntojen tarjontaa asunnottomille
 • vahvistaa asunnottomuustyötä kuntien peruspalveluissa
 • parantaa asumisneuvonnan saatavuutta
 • vakiinnuttaa asunnottomuuden parissa toimivien tahojen yhteistyö erityisesti kunta- ja aluetasolla

Lue lisää asunnottomuusohjelmasta ympäristöministeriön sivuilta.

Tutkimustiimi

Saija Turunen


 • Tutkimuspäällikkö
 • saija.turunen@ysaatio.fi
 • puh. 020 7020 320

Raine Helskyaho


 • Asiantuntija
 • raine.helskyaho@ysaatio.fi
 • puh. 020 7020 236

Krista Kosonen


 • Tutkija
 • krista.kosonen@ysaatio.fi
 • puh. 020 7020 350

Elisabetta Leni


 • Tutkija
 • elisabetta.leni@ysaatio.fi
 • puh. 020 7020 209

Riikka Perälä


 • Tutkijatohtori
 • riikka.perala@ysaatio.fi
 • puh. 020 7020 355

Päättyneet hankkeet

Venda – uutta suuntaa mereltä -hanke

Venda – uutta suuntaa mereltä -hankkeen tavoitteena on pääkaupunkiseudulla asuvien nuorten aikuisten sosiaalisen osallisuuden, toimintakyvyn sekä koulutus- ja työelämävalmiuksien vahvistaminen. Nuoria tuetaan merivalmennuksen ja seikkailupedagogiikan avulla sekä ohjauksellisen tuen menetelmin.  

Purjehduskokemuksen lisäksi osallistujat saavat Venda-hankkeessa yksilöllistä tukea itsenäisen elämän alkuun, kuten asumiseen, koulutukseen ja töihin hakeutumiseen liittyvissä asioissa. Samalla he pääsevät mukaan aktiiviseen nuorten yhteisöön, jossa suunnitellaan erilaisia aktiviteetteja ympäri vuoden.  

Kuunari Helenalla järjestettävät purjehdukset on tarkoitettu 18–29-vuotiaille Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla asuville nuorille aikuisille, jotka ovat vailla työ- tai koulupaikkaa tai kaipaavat uutta suuntaa elämään. Osallistuminen on maksutonta. 

Kaksivuotisen (2021–2023) hankkeen päätoteuttaja on Valo-Valmennusyhdistys ry ja osatoteuttajina Y-Säätiö sekä Suomen purjelaivasäätiö. Hanketta rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto

Lue lisää Venda – uutta suuntaa mereltä -hankkeen sivuilta

Yhteyshenkilöt:

Projektikoordinaattori Risto Saarela, puh. 020 7020 263

Yksi meistä -hanke

Yksi meistä -hanke on yksinäisyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseen tähtäävä Y-Säätiön koordinoima hanke. Kolmivuotisen (2020–2022) hankkeen toimialueita ovat Lahti ja Itä-Helsinki. Itä-Helsingissä kohderyhmänä ovat erityisesti miehet. Hanketta rahoittaa STEA.

Hankkeen päätavoitteena on yksinäisyyden vähentäminen. Hankkeen työntekijät tapaavat yksinäisyyttä kokevia ja suunnittelevat heidän kanssaan mielekästä tekemistä, tutustuvat erilaisiin toimintoihin sekä harrastuksiin ja tukevat näihin kiinnittymisessä.

Toiveenamme on, että toimintaan osallistuvat kokevat sosiaalisten verkostojensa, voimavarojensa sekä elämänsä merkityksellisyyden lisääntyvän.

Tavoitteemme on, että hankkeeseen osallistuvat kokisivat yksinäisyytensä vähentyvän, ja saavat tilalle tunteen siitä, että he ovat yksi meistä.

Lue lisää Yksi meistä -hankkeen sivuilta 

Yhteyshenkilöt:

Erityissuunnittelija Maria Degerman, puh. 020 7020 264

Meriheimo – nuorten oma väylä! -hanke (2018–2020)

Meriheimo oli Y-Säätiön ja Suomen Purjelaivasäätiön (STAF) yhteistyössä toteuttama STEA-rahoitteinen hanke.

Se tähtäsi seikkailukasvatuksen ja palveluohjauksen menetelmin haastavassa elämäntilanteessa olevien, pääkaupunkiseudulla asuvien 18–30-vuotiaiden nuorten aikuisten elämänhallinnan ja asumis- sekä työelämätaitojen vahvistamiseen.

Hankkeessa kehitettiin uudenlainen toimintamalli ja mukana oli monialainen kumppaniverkosto. Toimintamuotoina olivat STAFin organisoimat Sail Training -merivalmennukset eri pituisilla purjehduksilla kuunari Helenalla, kokemusasiantuntijuus, vertaistuki sekä palveluohjaus. Näiden kautta nuoria tuettiin saamaan ystäviä ja harrastuksia sekä hakeutumaan koulutukseen ja töihin.

Lisätietoja hankkeesta

NEA-hanke – Naiserityisyys asunnottomuustyössä (2018–2021)

Y-Säätiö koordinoi STEA-rahoitteista Naiserityisyys asunnottomuustyössä NEA-hanketta vuosina 2018–2020. Hanke jatkoi toimintaansa osin vielä kevään 2021 ajan.

Hankkeen tavoitteena oli naisten asumisen turvaaminen luomalla uusia asumispolkuja sekä kehittämällä uudenlaisia naiserityisiä työmenetelmiä yksilötyössä, ryhmätoiminnoissa, kokemusasiantuntijuudessa sekä matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa.

Hanke oli yhteiskehittämishanke. Osahankkeita toteuttivat:

Yhteistyössä olivat mukana myös:

Lisätietoja hankkeesta

Toimekas-hanke – yhdessä parempi arki! (2017–2019)

Y-Säätiön koordinoiman ja STEAn rahoit­taman kolmivuotisen (2017–2019) Toimekas-hankkeen tavoitteena oli arjen mielekkään toiminnan kehittäminen asunnottomien asumispalveluissa.

Arjen mielekkäillä toiminnoilla kyetään ennaltaehkäisemään asunnottomuutta ja torjumaan asunnottomuuden uusiutumista. Toimekas-hankkeessa olivat Y-Säätiön lisäksi mukana:

Hankkeen kohderyhmänä olivat (entiset) pitkäaikaisasunnottomat, joilla on taustallaan pitkään kestänyt syrjäytymi­nen yhteiskunnasta ja arjenhallintataidoista sekä kehittämistyöhön osallistuvat organisaa­tiot, heidän työntekijänsä ja kokemusasian­tuntijansa.

Hanketoimijoiden kanssa luotiin yhdessä mielekästä arkielämää asumispalveluyksiköi­hin sekä etsittiin ratkaisuja asukkaiden toimintaan osallistumista estäville ja edistäville tekijöille.