RADAR – Rekisteritietoanalyysi asunnottomuuden ymmärtämiseksi ja vähentämiseksi

RADAR on Y-Säätiön ja Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitoksen yhteinen ARAn rahoittama tutkimushanke.

RADARin päätavoitteena syventää ymmärrystä asunnottomuudesta rekisteritietoja käyttämällä. Tutkimusta voidaan hyödyntää käytännön työn ja poliittisen päätöksenteon tukena, ja tarkoituksena on edesauttaa asunnottomuuden poistamista Suomessa.  Ensimmäisessä vaiheessa keskitytään hankkimaan uutta tietoa asunnottomuutta kokevien ihmisten olosuhteista sekä palveluiden ja etuuksien roolista onnistuneiden siirtymien helpottamisessa asunnottomuudesta vakituiseen asumiseen. Arvioimme myös tärkeimmän asunnottomuuden torjumiseen Suomessa käytetyn toimintatavan, Asunto ensin -mallin, kustannustehokkuutta.  Tutkimustuloksia hyödynnetään suomalaisen asuntopolitiikan kehittämisessä ja valtion tukemien vuokra-asuntojen tarjoajien käytäntöjen parantamisessa.

Tietoa RADARista

Tiedontuotantovaihe koostuu kahdesta erillisestä tutkimusosiosta:

  1. Asunto ensin -ohjelmien kustannusvaikuttavuuden arviointi (Helsinki ja Espoo). Suomen asunnottomuusstrategian keskiössä on Asunto ensin -lähestymistapa, jossa yhdistyvät asunto ja kunkin yksilön tarpeisiin räätälöity tuki. Tämän tutkimusosion tavoitteena on arvioida Asunto ensin -ohjelmien kustannusvaikuttavuutta Helsingissä ja Espoossa kuuden vuoden aikana (2016-2021) käyttäen yli 1000 sosiaalipalvelujen asiakkaan otosta. Analysoimalla asiakkaiden sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä sosiaalietuuksien käyttöä tutkimuksen tavoitteena on tuottaa näyttöä Asunto ensin -mallin taloudellisista vaikutuksista valtion budjettiin. Y-Säätiö vastaa tästä tutkimusosuudesta.
  2. Asunnottomien asumis-, palvelu- ja etuuspolut Turussa. Tutkimusosion tavoitteena on kuvata takautuvasti asumispolkuja sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen ja etuuksien käyttöä pitkältä aikaväliltä. Tutkimuksessa hyödynnetään paikallisten terveys- ja sosiaalipalvelujen käyttöä koskevia tietoja, jotka kattavat yli vuosikymmenen 2010- ja 2020-luvuilla. Kohderyhmänä Turussa on noin 400 henkilöä, jotka ARA:n asunnottomuuslaskennan mukaan tunnistettiin asunnottomiksi marraskuussa 2022. Heitä verrataan yksitellen ei-asunnottomien aikuissosiaalityön asiakkaiden vertailuryhmään. Lisäksi analyysissä arvioidaan, onko ARA-asunnottomuuslaskennan mukaan asunnottomiksi tunnistetut henkilöt tunnistettu asunnottomiksi myös muissa rekisteritiedoissa ajan kuluessa (ja päinvastoin). Turun yliopisto vastaa tästä tutkimusosuudesta.

Tulosten on tarkoitus tukea eri tavoin asunnottomuuden torjuntaan osallistuvia toimijoita Suomessa.

Ensinnäkin valaisemalla kohtuuhintaisen asumisen, palveluiden ja etuuksien keskinäistä suhdetta, tutkimus voi antaa tietoa asunnottomuuden ehkäisemiseen ja vähentämiseen tähtäävistä toimista.

Toinen taso on käsitteellinen. Haluamme edistää yhteistä ymmärrystä asunnottomuuden syistä, riskitekijöistä, jotka tekevät joistakin ihmisistä todennäköisemmin asunnottomia, ja siitä, miten palveluja, etuuksia ja kohtuuhintaisten asuntojen saatavuutta tarvitaan asunnottomuuden lopettamiseksi.

Kolmanneksi pyrimme tarjoamaan näyttöä asunnottomuuden vähentämisen taloudellisista vaikutuksista, jotta voimme kohdentaa resursseja optimaalisesti ja osoittaa julkisen rahoituksen tarpeellisuuden vahvalla tutkimusnäytöllä.

Viimeiseksi, julkisista rekistereistä saatu ymmärrys voisi auttaa kehittämään uusia tapoja mitata ja seurata asunnottomuutta kansallisella ja paikallisella tasolla.

Molempien tutkimusosioiden valmistelut aloitettiin vuonna 2022 toimittamalla Findatalle kaksi erilaista tietolupahakemusta. Findata antaa tietokokonaisuudet käyttöön vuonna 2024. Kun alustavat tulokset ovat saatavilla, järjestämme kaksi pyöreän pöydän keskustelua Asunto ensin Verkostokehittäjien kanssa tuloksista ja mahdollisista vaikutuksista.

Hanketta tukee kaikissa vaiheissa joukko asunnottomuuskentän asiantuntijoita, jotka ovat osa hankkeen ohjausryhmää.

Näiden kahden tutkimusosion tuloksia jaetaan sosiaalisessa mediassa, esitellään akateemisissa ja poliittisissa konferensseissa ja julkaistaan vertaisarvioiduissa lehdissä. Hankkeen loppuraportti on saatavilla vuoden 2026 loppuun mennessä.

RADAR-tutkimushanketta rahoittaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA).

Hankkeen Turkuun sijoittuvaa osaa rahoittaa myös Turun kaupunkitutkimusohjelma Asunnottomuuden polut Turun seudulla (ASKE) – murroksista kohti sosiaalista, terveydellistä, taloudellista ja teknologista kestävyyttä -hankkeen kautta. ASKE  on Turun yliopiston, yhteiskuntatieteiden laitoksen, Turun kauppakorkeakoulun ja Satakunnan ammattikorkeakoulun yhteishanke.

Hanke on Y-Säätiön ja Turun yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen yhteistyöhanke.

Y-Säätiö johtaa tutkimuskokonaisuutta, joka koskee Asunto ensin -ohjelmien kustannusvaikuttavuuden arviointia (Helsinki ja Espoo).

Yhteyshenkilö: Elisabetta Leni; elisabetta.leni@ysaatio.fi

Turun yliopiston yhteiskuntatieteiden laitos johtaa Turun asunnottomien asumis-, palvelu- ja etuuspolkuja koskevaa tutkimusosuutta.

Yhteyshenkilö: Veera Niemi; veeevi@utu.fi

RADAR Kaupunkitutkimuksen päivillä 2024

Veera Niemi ja Elisabetta Leni kertoivat Kaupunkitutkimuksen päivillä Helsingissä 23.-24.5. RADAR-hankkeesta ”Urban sustainability research in practice: cross-cutting solutions to cross-cutting issues” -työryhmässä. Esityksen nimi oli ”Analyzing Homelessness through Integrated National and Local Administrative Register Data”. Esityksen tavoitteena oli vaihtaa ajatuksia siitä, miten erityyppisiä tietoja ja menetelmiä voidaan yhdistää, jotta kaupungeista saataisiin kestävämpiä (ympäristöllisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti), ja keskustella tämäntyyppisen tutkimuksen toteuttamiseen liittyvistä haasteista. RADARin esitys herätti keskustelua siitä, miten tärkeää on tuottaa laadukasta tutkimustietoa yhteiskunnan syrjäytyneimmistä ryhmistä ja miten tärkeää on tehdä tutkimusta eettisesti korkeatasoisten periaatteiden mukaisesti.