Kehityshanke – Elonkirjotalo

Luonnon monimuotoisuutta edistävä kerrrostalo.

Miksi Y-Säätiö kehittää Elonkirjotaloa?  

Vuokra-asuntotoimijana Y-Säätiö on asettanut kunnianhimoiseksi tavoitteekseen tehdä reilun siirtymän kohti hiilineutraalia elämää. Säätiöllä on tavoitteena olla hiilineutraali toimija vuonna 2035. Tuemme myös asukkaidemme kestävää elämäntapaa. Tämä kehityshanke antaa keinoja ja työkaluja näiden strategiatavoitteiden toteuttamiseksi. 

Y-Säätiö on rakennuttanut puukerrostalot Jyväskylään ja Kuopioon vuosina 2020 ja 2021. Jyväskylän Mannisenmäkeen valmistuneet puukerrostalot olivat valmistuessaan Suomen ensimmäiset täyspuiset massiivipuukerrostalot.

Elonkirjotalo-hankkeessa selvitettiin kyselyillä ja asukastyöpajoissa, miten nykyiset asukkaat kokevat asumisen puurakenteisissa kerrostaloissa. Y-Säätiö selvitti hankkeessa myös viherrakenteiden yhdistämistä puurakentamiseen. 

Tavoiteena on kahden tonnin hiilibudjetti per asukas

Suomalaisten hiilijalanjäljen suurimmat osaset ovat asuminen, liikkuminen, syöminen ja muut kulutusvalinnat. Tavoitteena on, että Elonkirjotalo mahdollistaa jokaiselle asukkaalle kahden tonnin hiilibudjetin. Suomalaisten hiilijalanjälki on yli kymmenen tonnia, EU:n keskiarvo oli 7,2 tonnia.  

Ajatuksena on, että Elonkirjotalo osallistaa ja sitouttaa vuokrakerrostalon asukkaat ekologiseen elämäntapaan. Pitkäaikaisena vuokra-asuntojen tarjoajana ja asukastoiminnan järjestäjänä Y-Säätiön on mahdollista työskennellä tavoitteellisesti asukkaiden kanssa.   

Reilu siirtymä hiilineutraaliin elämään vaatii toimia myös asukkailta, minkä mahdollistamista tutkitaan
Y-Säätiön tutkijan Elisabetta Lenin vetämässä kehityshankkeessa. Ihmiset haluavat usein elää ympäristöystävällisesti, mutta kestävät ratkaisut tuntuvat usein hankalilta ja monimutkaisilta.
Y-Säätiö hyödyntää uusinta ymmärrystä käyttäytymistieteistä ja psykologiasta tukeakseen asukkaitaan konkreettisissa toimissa siirtymässä kohti hiilineutraaliutta.

Jopa 25 prosenttia hiilensidonnasta tapahtuu maaperässä

Maaperän merkitys hiilensidonnassa on ymmärretty vasta viime vuosina. Jopa 25 prosenttia hiilensidonnasta tapahtuu maaperässä. Puurakentamisen suuria etuja on, että puukerrostalon perustukset voivat olla huomattavasti betonirakenteita kevyemmät ja maaperän luonnonmukaisuutta säästävät.  

Elonkirjotalon tavoitteena on vähentää maarakennustöitä, massanvaihtoja ja kallioperän louhintaa, jotta maaperän monimuotoisuus säilyy osana rakentamista. Tavoitetilassa maaperän monimuotoisuus jopa elpyy osana rakentamista ja asumista.  

Puurakentamisella on merkittävää potentiaalia tukea yksittäisen asukkaan hiilijalanjäljen pienentämistä. Nykykäsityksen mukaisesti vähähiiliseen rakentamiseen päästään hyvillä, hiiltä sitovilla materiaalivalinnoilla ja käytönaikaisen energiakulutuksen vähentämisellä. Vähähiilisyyteen kuuluu myös talon ja siinä asuvien asukkaiden mahdollisuudet vähentää ylimääräistä kulutusta. 

Kevyemmän perustamistavan lisäksi palokonsultin kanssa kehitettiin joustavia poistumisratkaisuja hätätilanteita varten. Tämän työn tavoitteena on vapauttaa maanpintaa pelastautumispaikoilta, kuitenkaan turvallisuudesta tinkimättä.  

Hanke on saanut rahoitusta Ympäristöministeriön ohjelmasta

Hanke tuotti puurakentamiseen liittyvää taloudellista, teknistä ja arkkitehtonista tietoa ja ymmärrystä. Koottu tieto mahdollistaa Elonkirjotalo-konseptin kehittymisen niin, että pilottitalo voidaan toteuttaa aitoon kaupunkiympäristöön. Lisäksi hankkeessa syntyy kirjasto osaratkaisuista yleisesti hyödynnettäväksi.

Hanke on saanut rahoitusta Ympäristöministeriön Kasvua ja kehitystä puusta -ohjelmasta.  

Elonkirjotalo-hanke on hakenut mukaan Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaan. Tavoitteena on, että pilottitontti löytyisi Helsingin kaupungin alueelta. 

Lisätietoa hankkeesta löytyy myös Planetary Architecture verkkosivuilta.

Tutustu Elonkirjotalo-hankkeen materiaaleihin
Y-Säätiön Elonkirjotalo-hankkeen loppuraportti 17.1.2023

Elonkirjotalo-kehityshanke lyhyesti

Hankkeen tavoitteena oli:

  • kartoittaa kotimaisia ja kansainvälisiä asumisen esimerkkejä, jotka edistävät luonnon monimuotoisuutta ja ruuankasvatusta puukerrostaloissa 
  • selvittää, miten luonnon monimuotoisuutta voidaan lisätä teollisesti rakennettavassa Elonkirjotalo-puukerrostalokonseptissa, joka mukautuu kaupunkiympäristöihin ja luonnonolosuhteisiin
  • tuottaa taloudellista, teknistä ja arkkitehtonista tietoa ja ymmärrystä ekologisen puukerrostalon toteutussuunnittelua varten 
  • selvittää, miten puurakenteen luontainen keveys voidaan hyödyntää läpihengittävänä maantasokerroksena, vähäisinä kontaktipisteinä maanpintaan ja rakennuspaikkaa varjelevina kevytrakenteisina perustamistapoina 
  • selvittää, voidaanko omatoimista poistumista hyödyntämällä luoda kokonaan uusi kerrostalotyyppi, jossa sivukäytävät on vapautettu poistumismääräyksistä. Näin myös sivukäytävät voitaisiin rakentaa puusta. 
  • edistää sitä, miten asukaslähtöisyyttä ja kokonaisvaltaisesti luonnonmukaisia elämäntapoja voidaan edistää puukerrostalossa käyttämällä testaajina ekologisesta elämäntavasta kiinnostuneita Y-Säätiön asukkaita 
  • hyödyntää hankkeessa kertynyt puurakentamista ja biodiversiteetin parantamista rakennushankkeissa edistävä tieto Y-Säätiön rakennuttamisessa.