Uudet asumis- ja palveluratkaisut -hanke

Ympäristöministeriön 2015 käynnistyneessä hankkeessa kartoitetaan maahanmuuttajien asumisen erityistarpeita ja kehitetään palveluja.

Ympäristöministeriön 2015 käynnistyneessä hankkeessa kartoitetaan maahanmuuttajien asumisen erityistarpeita ja kehitetään palveluja.

Vokista kotiin! -pilotti

Osana Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa (AUNE, 2016 – 2019) ympäristöministeriön
Uudet asumis- ja palveluratkaisut -hankkeessa käynnistettiin yhteiskehittämisen pilotti Vokista kotiin! keväällä 2016. Pilotin vetämisestä vastasi Sanna Meronen-Vilenius (Koko & kehitys Oy) ja se toteutettiin  yhteistyössä Verkostokehittäjä-hankkeen kanssa.

Pilottityöskentelyn teemana oli maahanmuuttajien asumisvalmennukset ja palvelupolkujen kehittäminen vastaanottokeskuksesta turvalliseen asumiseen. Tavoitteena oli saada toimijat yhteisen pöydän ääreen ja lisätä toimijoiden välistä yhteistyötä, nostaa esille kehittämistarpeita, etsiä yhdessä uusia ratkaisuja
sekä levittää hyviä käytäntöjä yhdessä kokemusasiantuntijuuden ja jatkuvan kehittämisen periaatteiden kanssa.

Pilotissa oli mukana yhteensä 30 ammattilaista 18:stä eri organisaatiosta. Kokonaisuus muodostui ennakkotehtävistä ja yhteisistä tapaamisista ja kaikille avoin yhteenvetotilaisuus pidettiin 8.11.2016.

Oheisiin dioihin on koostettu pilotin eri vaiheita ja teemoja, joiden avulla aihetta käsiteltiin ja työstettiin. Pilotti käynnistyi AUNE-ohjelmaan perehtymisellä ja osallistujille kerrottiin mitä yhteiskehittäminen on. Tutustumisen ja tavoitteiden täsmentämisen jälkeen pääsimme koostamaan, millaista materiaali on olemassa tai parhaillaan kehitteillä maahanmuuttajiin ja asumiseen liittyen.

Palvelupolkua kehitettiin ja kuvattiin vaiheittain nykytila-analyysin ja asiakasprofiilein kuvaamisen jälkeen. Ensimmäisessä vaiheessa pohdittiin asiakkaan palvelutarvetta, palvelupolun eri vaiheissa. Vaiheessa kaksi asetettiin tavoitetila eli mitkä ovat palvelutuokiot/-tapahtumat palvelupolun eri vaiheissa, että ne vastaavat palvelutarvetta. Muutos ja muuttuminen on meidän kaikkien arkipäivää ja oikeastaan enää mikä on varmaa. Tästä johtuen pilotissa mietimme vaiheessa kolme, mitä muutos vaatii, jotta tavoitetila voidaan saavuttaa. Viimeisessä eli neljännessä vaiheessa keskusteltiin mm. jatkuvasta kehittämisestä, toimijoiden rooleista, yhteistyöstä ja vastuun jakamisesta.

Pilotin tärkein tavoite, eli saada laajasti eri organisaatioiden toimijat yhteiseen prosessiin mukaan, onnistui järjestäjien kuin osallistujien mukaan hyvin. Osa osallistujista toivoi, että pilotissa olisi syntynyt valmis malli, eli palvelupolku mutta sellaista ei pilotissa tuotettu. Osa osallistujista koki pilotin eri vaiheet ja menetelmät hyödylliseksi omien palvelujen kehittämisessä pilotin aikana ja myös sen jälkeen. Kokemusasiantuntijuutta olisimme halunneet vahvistaa, mutta emme onnistuneet siinä tavoitteiden mukaisesti. Parhaat toimimallit ja palvelut saadaan kehitettyä yhdessä asiakkaiden kanssa, toki on tärkeää muistaa, että asiakassegmenttejä on useita.

Vokista kotiin! -pilotti oli vasta alkua yhteiselle tekemiselle, jatkuvalle yhteiskehittämiselle ja kouluttautumiselle. Verkostokehittäjät, SPR ja Ympäristöministeriö ovat selvittäneet maahan muuttaneiden sekä asumisen parissa työskentelevien organisaatioiden toiveita ja näkemyksiä nykytilanteesta ja tulevaisuuden tarpeista yhteisen tekemisen ja koulutusten järjestämisen näkökulmasta.

Työtä tärkeän asian vuoksi jatketaan pilottia hyödyntäen, osana AUNE-ohjelmaa vuoden 2017 aikana. Etenemisestä tiedotetaan mm. Verkostokehittäjien tiedotteessa.