Sosiaalityö yhteiskunnan marginaaleissa

Vastapaino julkaisi professori Kirsi Juhilan 60-vuotismerkkipäivän kunniaksi kirjoitetun kokoomateoksen Sosiaalityö yhteiskunnan marginaaleissa: Konstruktionistisia jäsennyksiä, jonka toimittivat Kirsi Juhilan kollegat Arja Jokinen, Suvi Raitakari ja Johanna Ranta. Teoksen kirjoittajajoukko koostuu MARGI-tutkijoista sekä muista Kirsi Juhilalle läheisistä yhteistyökumppaneista hänen tutkijanuransa eri vaiheista. Kirjassa myös Riitta Granfeltin artikkeli Asumissosiaalinen työ marginalisaation vastaisena psykososiaalisena ja suhdeperustaisena työnä.

Teos valottaa moniulotteisesti konstruktionistista tutkimusotetta soveltaen sosiaalityön ja marginalisaation välisiä kytkentöjä. Siinä tuotetaan eri näkökulmista uutta tietoa marginalisaatiosta painotuksen ollessa aikuisten parissa tehtävässä sosiaalityössä, sen käytännöissä ja kohderyhmissä. Lisäksi teoksessa tarkastellaan ajankohtaisia marginalisaatioon liittyviä yhteiskunnallisia ilmiöitä ja niiden seurauksia. Ennen kaikkea teos on keskustelun herättäjä, joka kutsuu kriittiseen itsereflektioon erityisesti käytettyjen käsitteiden ja kategorioiden sekä niihin kytkeytyvän vallankäytön suhteen. Teos soveltuu erityisesti sosiaalityön ja muiden yhteiskuntatieteiden tutkijoiden ja opiskelijoiden sekä sosiaalialan ammattilaisten käyttöön.