Opinnäytetyö: Työhyvinvointi asiakasohjauksessa Kenttätien palvelukeskuksessa

Jenna Partalan ja Iina Turusen opinnäytetyössä (sosionomi, AMK) kuvaillaan työntekijöiden subjektiivisia kokemuksia työhyvinvoinnista turvallisuusnäkökulmasta asiakasohjauksessa Kenttätien palvelukeskuksessa. Organisaation toiminnan tavoitteena on mahdollistaa asunnottomalle täysi-ikäiselle, päihde- tai mielenterveystaustaiselle oululaiselle henkilölle inhimillinen perusasuminen. Tutkimuksessa kuvaillaan, mitkä asiat vaikuttivat ohjaajien turvallisuuden kokemukseen asiakasohjauksessa. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa organisaatiolle perspektiiviä asiakasohjauksen laadun kehittämiseen. Tutkimusta ohjasi tutkimusongelma: millaisia kokemuksia Kenttätien palvelukeskuksen työntekijöillä on työhyvinvoinnista asiakasohjaustyössä?