Leimattu identiteetti empatian silmin

Hanna Ranta-Pitkänen tutki opinnäytetyössään entisten pitkäaikaisasunnottomien ja asumispalveluyksikön henkilökunnan vuorovaikutussuhdetta ja Asunto ensin -periaatteen laatusuositusten toteutumista.

Leimattu identiteetti empatian silmin – Entisten pitkäaikaisasunnottomien kohtaamisia asumispalveluyksikön henkilökunnan kanssa

Hanna Ranta-Pitkänen

Joulukuu 2019

Sosiaalialan koulutusohjelma. Metropolia Ammattikorkeakoulu

Abstrakti: Tämä opinnäytetyö antaa äänen entisille pitkäaikaisasunnottomille, jotka asuvat Suomen
Pelastusarmeijan säätiön asumispalveluyksiköissä. Yksiköt noudattavat suomalaisessa
asunnottomuustyössä viime vuosikymmenen aikana hyödynnettyä Asunto ensin -periaatetta, jonka mukaan asunto nähdään päämäärän sijasta lähtökohtana henkilökohtaisen
kuntoutumisen ja elämänhallinnan tukemiselle.
Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys keskittyy pitkäaikaisasunnottomuuteen sekä ammatilliseen empatiaan. Teoreettisen viitekehyksen pohjalta tutkimusongelmaksi nousivat
asiakkaan ja työntekijän välinen vuorovaikutussuhde sekä Asunto ensin -laatusuositusten
toteutuminen käytännön työssä. Tarkoituksena oli selvittää, millaisia kohtaamisia asukkailla on ollut henkilökunnan kanssa nykyisessä asumispalveluyksikössä asumisensa aikana ja ovatko kokemukset vahvistaneet asukkaiden uskoa omaan pystyvyyteen ja vaikutusmahdollisuuksiin.
Opinnäytetyön tutkimusaineisto kerättiin ryhmähaastatteluiden avulla. Haastatteluissa
hyödynnettiin fenomenologista lähestymistapaa, jossa haastateltaville annetaan mahdollisimman paljon tilaa kertoa omista kokemuksistaan. Haastatteluissa käsitellyt teemat olivat
kohtaaminen, luottamus, kuulluksi ja kohdatuksi tuleminen, henkilökunnan tuki sekä vaikutusmahdollisuudet omaan elämään. Lisäksi selvitettiin, onko asukkailla nykyisessä asumispalveluyksikössä kokemuksia syrjityksi tulemisesta. Laadullisen tutkimuksen aineistolähtöinen analyysi toteutettiin teemoittelemalla.
Tulosten mukaan asumispalveluyksiköt ovat onnistuneet luomaan turvallisen ja hyväksyvän ympäristön, jossa jokaisella asukkaalla on mahdollisuus tulla nähdyksi ja kuulluksi.
Vaikka aineistosta ei noussut esiin syrjinnän kokemuksia asukkaiden nykyisessä asumispalveluyksikössä, aiemmat kokemukset leimatuksi tulemisesta ovat edelleen asukkaiden
hyvässä muistissa. Positiivisen palautteen antaminen sekä ihmisen ainutlaatuisuuden
tunnustaminen ovat osa kunnioitukseen perustuvan vuorovaikutuksen rakentamista.
Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää henkilökunnan koulutuksessa ja asumispalveluyksiköiden perustehtävän eli asumisen turvaamisen vahvistamisessa.