Asunnottomuus Pirkanmaalla 2023 – sosiaalinen raportti

Tässä sosiaalisessa raportissa jäsennämme asunnottomuusilmiötä Pirkanmaalla
vuonna 2023. Sosiaalisen raportin aineistona käytetään touko-kesäkuussa toteutetun
Pirkanmaan tasoisen tiedonkeruun vastauksia sekä Sosiaali- ja terveysministeriön
rahoittaman Asumisen tuen hankkeen (2020–2023) aineistoa. Lisäksi sosiaalisen
raportin tausta-aineistona käytimme eri foorumeissa muodostunutta ammatillista
kokemustietoa sekä asunnottomuutta kokeneiden näkemyksiä. Aiemmin sosiaalista
raportointia on tehty isoimmissa kunnissa, ja hyvinvointialueille siirtymisen myötä
sosiaalisia raportteja tehdään hyvinvointialueen koordinoimina. Huomioitavaa on,
että sosiaalisen raportoinnin tiedonkeruutavat ovat moninaiset ja näitä voivat olla
esimerkiksi paikalliset kyselyt, havainnoiva osallistuminen, kokemustoimijoiden
haastattelut ja ryhmäkeskustelut. (Kivipelto 2021, 21.)

Keskeinen havaintomme on, että vaikka asunnottomuus näyttäytyy Pirkanmaan eri
kunnissa eri tavoin, ei asunnottomuuskysymys ole ainoastaan keskuskaupungin
ongelma. Asunnottomuus ja asumissosiaaliset kriisit saavat erilaisia
ilmenemismuotoja maalla kuin kaupungissa, jolloin myös työskentelyn ehdot ja
painopisteet ovat erilaisia (ks. sosiaalityön ammatillisista työkulttuureista esim. Myller
2022). Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että asunnottomuus on
perustavanlaatuista turvallisuutta horjuttava kriisi (Ilmoniemi 2023), joka altistaa
inhimillisen kärsimyksen lisäksi kokijansa moninkertaiselle kuolemanriskille muuhun
väestöön nähden (Stenius-Ayoade ym. 2017).

Tiedonkeruun perusteella asunnottomuuden vähentämistä ja
pitkäaikaisasunnottomuuden poistamisen kannalta palvelujärjestelmämme tulisi

pystyä tarjoamaan entistä vahvemmin yksilölliset olosuhteet huomioon ottavia
asumisratkaisuja sekä monimuotoisia liikkuvia sosiaali- ja terveyspalveluita, joiden
avulla palvelujen tosiasiallinen saavutettavuus voidaan varmistaa nykytilannetta
paremmin. Toimenpide-ehdotuksiksi nostamme liikkuvien palveluiden,
asumispäivystyksen ja naiserityisten asumisratkaisujen kehittämisen sekä
saavutettavuuden ja asumissosiaalisen työn tietopohjan vahvistamisen.