Purjehduksesta ja seikkailusta hyvinvointia ja voimavaroja nuorille

  • 6.11.2023
  • Uutinen
  • Merivalmennus, Nuorten osallisuus, Seikkailukasvatus, Y-Säätiö

Nuorten hyvinvointia, toimintakykyä ja yhteiskunnallista osallisuutta voidaan vahvistaa seikkailukasvatuksen ja merivalmennuksen menetelmillä. Venda – uutta suuntaa mereltä -hanke tarjosi nuorille positiivisia kokemuksia kannustavassa ilmapiirissä ja antoi mahdollisuuksia itsensä voittamiseen. Yhteisöllisellä ja nuorilähtöisellä hankkeella saavutettiin hyviä tuloksia ja hankkeessa tuotetut materiaalit ovat nuorten ja ammattilaisten hyödynnettävissä.

Y-Säätiön, ValoValmennusyhdistyksen ja Suomen Purjelaivasäätiön yhdessä toteuttama kaksivuotinen Venda – uutta suuntaa mereltä -hanke päättyi keväällä 2023. Y-Säätiön tutkimuspäällikkö Saija Turusen arviointiraportin mukaan hankkeessa onnistuttiin saavuttamaan asetetut tavoitteet: merivalmennuksiin ja muuhun toimintaan osallistuneiden nuorten sosiaalinen osallisuus, toimintakyky sekä koulutus ja -työelämävalmiudet vahvistuivat. 

Hankkeiden jatkuvuus voimavarana 

Venda oli jatkoa 2020 päättyneelle Meriheimo-hankkeelle, joka niin ikään perustui merivalmennuksen ja seikkailupedagogiikan menetelmiin. Kokemukset Meriheimo-hankkeesta antoivat tukevan jalansijan vaikuttavan hankkeen rakentamiselle ja Vendassa hyödynnettiin ja jatkokehitettiin Meriheimon toimintatapoja. Nuorille tarjottiin tuettuja polkuja kohti vahvempaa toimijuutta, koulutusta ja työtä.  

Venda-hankkeessa käytettyjä seikkailukasvatusmenetelmiä on koottu Jos mä tästä myrskystä selviän -oppaaseen. Opas tarjoaa tietoa seikkailukasvatuksellisen toiminnan toteuttamisesta sekä helposti toteutettavissa olevia harjoitteita kenelle tahansa lasten ja nuorten kanssa työskentelevälle. 

Merivalmennus ja seikkailukasvatus ovat osa Y-Säätiön toimintaa myös tulevina vuosina. Kesällä 2023 käynnistyi Jiippi -kehityshanke, jossa vahvistetaan nuorten aikuisten yhteiskunnallista osaamista. Jiipissä seikkaillaan merellä ja metsissä ja tutustutaan uusiin ihmisiin sekä tarjotaan yksilöllistä tukea opintopolkujen etsintään ja kartoitetaan väyliä kohti työelämää. Jiippi perustuu aiempien hankkeiden toimintaan ja hanketta pyörittää Vendasta tuttu Y-Säätiön ja Valo-Valmennusyhdistyksen tiimi.  

Uusi suunta nuorille 

Venda-nimi tulee purjehduksen maailmasta. Venda on käännös, jossa suunta vaihdetaan vastatuulen kautta. Purjeveneessä onnistunut venda perustuu hyvälle yhteistyölle. Hankkeen tulokset peilaavatkin osuvasti nimen ideaa. 

Vendan toimintaan osallistuneet nuoret kuvasivat Vendan vaikutuksia selkeän positiivisen muutoksen kautta. Nuorilla oli kokemuksia sosiaalisten tilanteiden uudenlaisesta helppoudesta, oman paikan löytämisestä ja ryhmän luomasta kannustavasta ilmapiiristä. Itsensä voittaminen, rohkeus uusien asioiden kokeilemiseen ja niiden oppimiseen sekä onnistumisen kokemukset vaikuttavat positiivisesti nuorten arkeen ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Vendan kautta syntyneellä yhteisöllä voi olla kestäviä vaikutuksia nuorten hyvinvoinnille, sillä yhteisöstä syntyneet ystävyydet jatkuvat myös hankkeen päätyttyä. 

Hankkeen kohderyhmä tavoitettiin hyvin. Suurin osa osallistujista oli hankkeen aikana koulutuksen ja työelämän ulkopuolella ja monilla oli mielenterveysongelmia, sosiaalisten tilanteiden pelkoa, päihde- tai rikostaustaa, yksinäisyyttä tai halua etsiä uutta suuntaa elämälleen. Nuorista monet olivat palvelujen piirissä: esimerkiksi yli puolet käyttivät mielenterveyspalveluja.  

Hanke tarjosi nuorille positiivisia kokemuksia kannustavassa ilmapiirissä antaen samalla mahdollisuuksia itsensä voittamiseen. Nuorten tuottaman arviointiaineiston mukaan he saivat uskallusta ja rohkeutta arkeensa myös hankkeen ulkopuolelle. Aiemmin introverteiksi itsensä kokeneet nuoret, jotka olivat viettäneet suurimman osan aikaansa yksin kotona, aktivoituivat hankkeen ansiosta myös kodin ulkopuolelle ja he kokivat saaneensa arkeensa rutiineja ja uutta merkitystä, jotka vaikuttivat useille elämän osa-alueille.  

Omien vahvuuksien hahmottaminen ja kyky toimia hankalissakin tilanteissa parani ja se puolestaan vaikutti positiivisesti tulevaisuuden suunnitteluun. Hanke tuki nuorten opintojen suunnittelua tai ohjasi nuoria opintopoluille tai niitä tukevan kuntoutuksen piiriin. Venda-hankkeessa tehty opinnollistamiskonsepti ja oppilaitosyhteistyö ovat juurtuneet osaksi Valo-Valmennusyhdistyksen toimintoja.  

Venda-hanke toteutettiin Euroopan sosiaalirahaston rahoitukselle. Myös nyt käynnissä oleva Jiippi-hanke toimii EU:n rahoituksella.