Venda -hankkeen arviointiraportti

Venda – uutta suuntaa mereltä -hankkeen tavoitteena oli nuorten aikuisten sosiaalisen osallisuuden, toimintakyvyn sekä koulutus- ja työelämävalmiuksien vahvistaminen merivalmennuksen ja seikkailupedagogiikan sekä riittävän ohjauksellisen tuen menetelmin. Kaksivuotisessa hankkeessa kohderyhmänä olivat koulutuksen ja työn ulkopuolella olevat yli 18-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset, joilla oli vaikeuksia kiinnittyä säännölliseen toimintaan elämäntilanteen ja yksilöllisten haasteiden vuoksi. Venda -hanke oli Valo-Valmennusyhdistyksen, Y-Säätiön ja Suomen Purjelaivasäätiön yhteistyönä toteutettu hanke. Hankkeen rahoitti Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto (Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma).


Tämä raportti esittelee hankkeen arvioinnin. Arvioinnissa punnitaan tulosten suhdetta tavoitteisiin, saavutettuja vaikutuksia sekä prosessin kulkua. Julkaisussa tarkastellaan myös hanketoiminnan juurruttamissuunnitelman toteutusta ja tulosten levittämistä. Arviointiin perustuen on tehty päätelmiä siitä, miten ja mihin suuntaan vastaavanlaista nuorille aikuisille suunnattua toimintaa tulisi tulevaisuudessa kehittää.