Jos mä tästä myrskystä selviän – Seikkailukasvatusvinkkejä nuorisotyöhön

Oppaan tavoitteena on madaltaa kynnystä hyödyntää
seikkailukasvatuksellisia menetelmiä nuorisotyössä. Seikkailukasvatus
nähdään monesti toimintana, joka vaatii toteuttajalta
paljon osaamista ja resursseja. Tällaisia ovat esimerkiksi
melonta, kiipeily tai vaellukset yön yli. Pääpaino oppaassa
on menetelmillä, joita on mahdollista hyödyntää pienelläkin
resurssilla tai ilman vahvaa seikkailukasvatuksellista osaamista.
Oppaaseen on koottu lyhyesti tietoa seikkailukasvatuksesta,
sekä seikkailukasvatuksellisen toiminnan toteuttamisesta.
Oppaassa esiteltäviä leikkejä, harjoitteita ja menetelmiä on
käytetty ja hyväksi todettu Venda – uutta suuntaa mereltä –
hankkeessa
, joka kulkeekin oppaan mukana ’’Vendan tarina’’
-osioissa.