Kävijöiden kokemuksia Vva ry:n asumisneuvonnasta

Maisa Alanärän opinnäytetyössä (sosionomi, AMK) tarkastellaan kävijöiden kokemuksia Vailla vakinaista asuntoa ry:n (Vva ry) asumisneuvonnasta ja sen toimivuudesta. Lisäksi työssä selvitetään sitä, minkälaisissa ti-lanteissa ja mistä syistä kävijät ohjautuvat Vva ry:n asumisneuvontaan. Kvantitatiivisena aineistona käytettiin Vva ry:ssä vuosien 2018–2020 aikana kerättyjä asumisneuvonnan palautelomakkeita. Kvalitatiivista aineistoa kerättiin haastattelemalla yhteensä viittä Vva ry:n asumisneuvonnassa käynyttä henkilöä.

Useat haastateltavat kokivat, että avun hakeminen ja vastaanottaminen asunnottomana ei ole aina help-poa. Syitä tähän olivat esimerkiksi omien voimavarojen puute, aikaisemmat huonot palvelukokemukset sekä epäluottamus viranomaisia kohtaan. Järjestölähtöisen palvelun asunnottomat voivat kokea epävirallisemmaksi ja siten helpommin lähestyttäväksi.

Haastateltavat pitivät tärkeinä 1) tiedon saamista ja asioiden konkreettista edistymistä, 2) kuulluksi ja kohdatuksi tulemista, 3) voimavarojen ja henkisen tuen saamista sekä 4) kokemusta siitä, että asumisneuvonnassa ymmärrettiin kävijän oma, yksilöllinen tilanne ilman ennakkoluuloja.