Vaikuttavuutta etsimässä – Palveluntuottajien käsityksiä vaikuttavuudesta tuottamissaan mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa

Seppo Eronen tutki palveluntuottajien käsityksiä vaikuttavuudesta tuottamissaan mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa.

Seppo Eronen, Pro Gradu. Tiivistelmä:

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata palveluntuottajien käsityksiä vaikuttavuudesta tuottamissaan mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa. Tämä muodostaa tutkimuksen pääongelman. Tutkimuksen alaongelmina tarkastellaan palveluntuottajien arvioita tuottamiensa asumispalveluiden vaikuttavuudesta ja kartoitetaan niitä menetelmiä, joilla he vaikuttavuutta arvioivat. Tutkimuksessa selvitetään myös asumispalveluita ostavien kuntien tekemää vaikuttavuuden seurantaa.

Tutkimuksen kohteena olivat voittoa tavoittelemattomat palveluntuottajat, jotka tuottavat asumispalveluita mielenterveyskuntoutujille. Tutkimukseen osallistui 11 palveluntuottajaa, joiden toiminnanjohtajat haastateltiin. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Haastattelujen analyysimenetelmänä käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä.

Tutkimuksessa ilmeni, että noin puolet haastatteluista palveluntuottajista koki asumispalveluidensa vaikuttavuuden tarkastelun vieraana ja epäselvänä asiana. Vaikuttavuudesta puhumisen vieraudesta ja vaikeudesta huolimatta haastateltavat määrittelevät vaikuttavuuden tuottamissaan asumispalveluissa hyvin samankaltaisesti. Palveluntuottajat näkivät asumispalveluidensa vaikuttavuudessa olevan kyse siitä, että kuntoutuja siirtyy vähemmän tuettuun itsenäisempään asumismuotoon. Toisaalta vaikuttavuus voi palveluntuottajien mukaan olla myös sitä, että kuntoutuja kykenee asumaan sairaalan ulkopuolella nykyisessä usein hyvinkin tuetussa asumismuodossa.

Haastateltujen palveluntuottajien enemmistö näki asumispalvelunsa vaikuttavina. Palveluntuottajien arvioidessa omien palveluidensa vaikuttavuutta heidän kiinnostuksensa kohdistuu asiakkaiden kuntoutumiseen itsenäisempään asumismuotoon. Myös ne palveluntuottajat, joiden kuntoutujat siirtyvät vähäisissä määrin eteenpäin pitivät asumispalveluitaan vaikuttavina.

Asumispalveluiden vaikuttavuuden arvioimiseksi käytettävien menetelmien ja mittareiden kirjossa näkyy, että vaikuttavuus käsitteenä ja sen arviointi ovat palveluntuottajille vielä uutta ja epäselvää. Palveluita ostavat kunnat seuraavat asumispalveluiden vaikuttavuuden arviointia hyvin kirjavasti. Osa kunnista seuraa aktiivisesti, mutta osa kunnista ei seuraa asumispalveluiden vaikuttavuuden arviota lainkaan. Vaikuttavuuden tutkiminen mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa on uutta, joten jatkotutkimukset ovat tervetulleita.