Naisten kokemuksia asunnottomuudesta

Tässä opinnäytetyössä kuvaillaan naisten kokemuksia asunnottomuudesta. Opinnäytetyön tavoitteena on saada haavoittuvassa asemassa olevien naisten ääni kuuluviin ja heidän kokemuksiensa kautta
tuottaa tietoa opinnäytetyömme toimeksiantajille Kenttätien palvelukeskukselle sekä ASTE- hankkeelle. Opinnäytetyössä tuotettua tietoa voi hyödyntää asunnottomuuspalveluita ja -työn kehittämistä ajatellen.

Tietoperustassa käsitellään asunnottomuutta yleisellä tasolla sekä avataan käsitteitä, jotka liittyvät naisten asunnottomuuden ilmiöön. Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena.
Tutkimuksen aineisto on kerätty teemahaastattelun avulla ja saatu aineisto analysoitu teemoittelemalla.
Tuloksista käy ilmi, että piiloasunnottomuus on naisten kokemuksissa tyypillisin asunnottomuuden
muoto ja majapaikkaa vaihdetaan mieluummin kuin, että olisi hakeuduttaisiin esimerkiksi Kenttätien palvelukeskukseen. Tuloksissa nousee myös esille vahva häpeän kokemus asunnottomuuteen liittyen.

Opinnäytyön keskeisenä johtopäätöksenä on, että naisille tyypillistä piiloasunnottomuutta pitkittävät muun muassa majapaikasta toiseen siirtyminen, ennakkoluulot ja- asenteet asunnottomuuspalveluita kohtaan, huonot kokemukset palveluista sekä turvallisen matalan kynnyksen paikan puuttuminen. Toisena johtopäätöksenä on, että asunnottomuus aiheuttaa varsinkin häpeää,
mutta myös ahdistuksen ja pelon tunteita, joita koetaan suhteessa itseen, toisiin ihmisiin sekä erilaisiin tilanteisiin ja paikkoihin.