Naiserityisen asunnottomuustyön koulutuspaketti

NEA naiserityisyys asunnottomuustyössä -hankkeessa koottiin kuusiosainen koulutuspaketti liittyen naisten asunnottomuuden kysymyksiin. Kuunneltavan ja katseltavan koulutuspaketin puhujina ovat NEA-hankkeessa työskennelleet sosiaalialan ammattilaiset sekä oman kokemuksen omaavat hanketyöntekijät.

Johdatus naiserityisyyteen -osio on yleiskatsaus naisten asunnottomuuteen. Koulutuspaketin muissa osioissa pureudutaan tarkemmin teemoihin, joihin erityisesti asunnottomien ja asunnottomuusuhan alla elävien naisten kanssa työskenneltäessä tulee kiinnittää huomiota. Jokainen koulutuspaketin osio on oma kokonaisuutensa, joten niitä on mahdollista katsoa oman kiinnostuksen mukaan myös yksittäin ja haluamassaan järjestyksessä.

Koulutuspakettia sekä sen osioita voi hyödyntää itsenäisesti, työyhteisöissä ja koulutuksissa. Koulutuspaketin esityksiin on sisällytetty pohdintatehtäviä sekä linkkejä, joiden avulla teemaan on mahdollista tutustua syvemmin.

KOULUTUSPAKETIN VIDEOT LÖYTÄVÄT TÄÄLTÄ

Koulutuspaketin osiot ja niiden sisällöt ovat seuraavanlaisia:

Johdatus naiserityisyyteen – Tässä koulutuspaketin osiossa kerrotaan NEA-hankkeesta sekä sen tavoitteesta ja tarkoituksesta. Osiossa kuvataan naisten asunnottomuuteen ja asunnottomuuden uhkaan johtavia tekijöitä, naisten asunnottomuuteen liittyviä erityispiirteitä sekä keinoja naisten asunnottomuuden poistamiseksi. Tässä osiossa on lisäksi tietoa asunnottomuutta kokevien naisten terveyskysymyksistä.

Kesto 22:32

Häpeä ja stigma osana naisten asunnottomuutta – Tässä osiossa kerrotaan häpeästä ja stigmasta sekä niiden kietoutumisesta naisten asunnottomuuteen ja asumisen onnistumiseen. Esityksessä kuvataan tekijöitä, mistä asunnottomana oleva nainen voi kokea häpeää ja miten häpeän kokemukset voivat vaikuttaa naisen elämään vielä kodin löydyttyäkin. Lisäksi esityksessä nostetaan esille kohtaamisen tapoja, minkä avulla työntekijä voi vähentää naisen kokemaa häpeää ja leimaantumisen tunnetta.

Kesto 16:18

Naisten asunnottomuuden kietoutuminen sosiaalisiin suhteisiinTämä koulutuspaketin osio keskittyy kuvaamaan, miten naisten asunnottomuus sekä naisille tärkeät ja läheiset ihmissuhteet, kuten suhde lapsuudenperheeseen, lapsiin ja miehiin, kietoutuvat toisiinsa. Esityksessä avataan myös sitä, mitä asunnottoman naisen elämä marginaalissa on ja mitä heille tarjottavassa tukityössä olisi hyvä ottaa huomioon.

Kesto 26:11

Väkivallan yhteys naisten asumiseenTämä koulutuspaketin osio käsittelee väkivallan eri ilmenemismuotoja sekä sitä, miten väkivalta linkittyy naisten asunnottomuuteen tai asunnottomuuden uhkaan. Erityisesti syvennytään taloudelliseen väkivaltaan sekä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan. Esityksessä annetaan myös vinkkejä siihen, miten työntekijä voi kohdata ja auttaa väkivaltaa tai se uhkaa kokenutta naista. Lisäksi esityksessä on valmiita kysymyksiä hyödynnettäväksi väkivallan puheeksiottotilanteissa.

Kesto 9:36

Traumakokemusten yhteys naisten asumiseen – Koulutuspaketin tässä osiossa kerrotaan, mitä traumalla ja traumaattisella kriisillä tarkoitetaan, sekä miten traumaattiset kokemukset syntyvät ja vaikuttavat ihmisen käyttäytymiseen ja asumiseen. Esityksessä syvennytään siihen, miten traumat näkyvät erityisesti naisilla ja mitä työntekijä voi tehdä välttääkseen asiakkaan uudelleentraumatisoitumista. Esityksestä saa vinkkejä myös asiakkaan kohtaamiseen optimaalisessa vireystilassa.

Kesto 21:20

Hyviä käytäntöjä naisten kanssa tehtävässä työssäTässä koulutuspaketin osiossa kerrotaan NEA-hankkeessa kerättyjen tilastojen avulla naisten asunnottomuuteen liittyvistä huomioista. Nämä toimivat perustana esityksen toiseen osuuteen, jossa käydään läpi naisten kanssa tehtävän tukityön hyviä käytäntöjä asumispolun eri vaiheissa. Osiossa nostetaan esille myös NEA-hankkeen aikana kehitettyjä toimintamalleja. Tarkemmin toimintamalleista voi lukea NEA-hankkeen julkaisusta ”Kohti kotia ja turvaa – Naiserityisyys asunnottomuustyössä”. Tämän esityksen lopussa puhutaan vielä työssä jaksamisesta. Teema on nostettu esille, jotta työhyvinvoinnin merkitys vaativaa tukityötä tehdessä ei unohtuisi.

Kesto 43:10

NEA naiserityisyys asunnottomuustyössä on Y-Säätiön koordinoima kolmivuotinen (2018–2020) STEA:n rahoittama valtakunnallinen hanke, joka jatkaa toimintaansa osittain keväällä 2021. Osahankkeita on mukana kahdeksan; A-klinikkasäätiö, Diakonissalaitos, EJY ry, Ensi- ja turvakotien liitto, Helsingin ensikoti ry, Sininauhasäätiö, Turun ensi- ja turvakoti ry ja Vva ry. Hankkeen päätavoitteena on ollut naisten asunnottomuuden poistaminen monitoimijaisen yhteiskehittämisen avulla. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat olleet Monika-Naiset Liitto ry ja Kriminaalihuollon tukisäätiön Naiset näkyviksi -hanke sekä Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen ja Turun kaupungit.