Moniammatillisen yhteistyön haasteet ja mahdollisuudet Asunto ensin -mallin mukaisessa työssä

Asunto ensin -mallin myötä suomalainen asunnottomuustyö on kokenut paljon muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet myös alalla toimivien ammattilaisten työhön. Tässä tutkielmassa on otettu kiinni tästä aiheesta kysyttäessä minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia asumisneuvojien, isännöitsijöiden sekä vuokravalvojien keskinäisessä moniammatillisessa yhteistyössä piilee Asunto Ensin -mallin mukaisessa työssä. Asunto Ensin -mallin mukainen työskentely kattaa paljon enemmän kuin vain asumisneuvonnan, isännöinnin ja vuokravalvonnan tekemän työn, mutta tutkielman rajaamisen vuoksi on päädytty tarkastelemaan juuri näiden kolmen ammattiryhmän keskinäistä moniammatillista yhteistyötä Asunto Ensin -mallin mukaisen työn kontekstissa.

Tutkielman aineisto kerättiin haastattelemalla Y-Säätiöllä työskenteleviä asumisneuvojia, isännöitsijöitä sekä vuokravalvojia. Haastattelut toteutettiin ryhmämuotoisina teemahaastatteluina siten, että asumisneuvojat haastateltiin omassa ryhmässään, isännöitsijät omassa ryhmässään ja vuokravalvojat samaten omassa ryhmässään. Tutkielman aineistonanalyysi tapahtui kerronnallistamenetelmää ja tarkemmin odotusanalyysia hyödyntäen.