Kenellä on vastuu asunnottomuudesta? Tapaustutkimus oululaisesta asunnottomuudesta

Päivi Kvistin opinnäytetyössä (sosiaalityö, pro gradu) selvitetään, minkälaisena ilmiönä oululainen asunnottomuus näyttäytyy tällä hetkellä ja miten sitä selitetään. Tutkimuksessa tarkastellaan oululaista asunnottomuutta sekä ilmiönä että sosiaalisena ja julkisena ongelmana sekä sitä, kenen vastuulla ongelman selitetään julkisen keskustelun pohjalta olevan.

Tutkimus on laadullinen tutkimus, joka on toteutettu tapaustutkimuksena. Tutkimusaineisto koostuu henkilöhaastatteluista sekä asunnottomuutta koskevista lehtiartikkeleista. Asunnottomuus näyttäytyy aineiston valossa monimuotoisena sosiaalisena ongelmana, jota selitetään erilaisin syin ja seurauksin. Asunnottomuuden taustalta nousi esiin muun muassa päihde- sekä mielenterveysongelmia. Pitkäaikaisasunnottomille asunnon saaminen on haasteellista. Asunnon saamisen vaikeus ei noussut esiin Oulun kaupungin valtuuston jäsenten kertomuksista. Sosiaalipoliittisessa keskustelussa asunnon saamiseksi korostettiin asiakkaan omaa aktiivisuutta sekä kykyä sitoutua tarjottuihin palveluihin. Asunnottomien kokemuksista nousi esiin päinvastainen näkökulma. Asunnottomat kokivat, että palveluihin sitoutuminen edellyttäisi ensin oman asunnon saamista, jonka jälkeen palveluihin olisi mahdollista sitoutua.