”Heidän elämää, meidän työtä” – näkökulmia toimijuuteen Helsingin Diakonissalaitoksen asumispalveluissa

Sosiaalipsykologian pro gradussa tutkitaan asukkaiden ja työntekijöiden toimijuutta Asunto ensin -periaatetta noudattavissa asumispalveluissa.

Vaula Tuomaala tutki asukkaiden ja työntekijöiden toimijuutta Asunto ensin -periaatetta noudattavissa asumispalveluissa. Tutkimuksessa lähdetään liikkeelle Helsingin Diakonissalaitoksen asumispalveluissa sovellettavan Kaapeli-yhteisövalmennuksen teemoista. Kaikki tutkimusta varten haastatellut (10 työntekijää ja 6 asukasta) sekä tutkielman tekijä osallistuivat yhteisövalmennukseen ennen tutkimusaineiston keruuta. Tutkimuksessa kiinnostus kohdistuu siihen, millaisia merkityksiä asumispalveluiden periaatteet ja Kaapeli-yhteisövalmennus haastateltavien puheessa saavat, miten merkitykset rakentuvat puheessa ja mitä ne tarkoittavat haastateltavien toimijuuden kannalta.