Asunnottomuutta kokeneiden kokemuksia huono-osaisuudesta ja sen vaikutukset hyvinvointiin

Jenna Virmelän opinnäytetyössä (sosionomi, AMK) tarkastellaan asunnottomuutta kokeneiden Vertais- ja vapaaehtoistoimintakeskus Vepan kävijöiden kokemuksia köyhyydestä. Aineisto koostuu kuuden asunnottomuutta kokeneen Vepan kävijän haastatteluista. Haastatellut henkilöt elävät todella heikossa yhteiskunnallisessa asemassa suhteellisen köyhyyden näkökulmasta ja kärsivät vakavaa aineellista puutetta asunnosta huolimatta. Haastateltavien oman kokemuksen mukaan koettu asunnottomuus on kasvattanut heitä ihmisinä. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että tutkimukseen osallistuneet ovat kokeneet hyvin traumaattisia vastoinkäymisiä ja kokevat niiden myötä tahtomattaan pudonneensa viimesijaisen sosiaaliturvan varaan. Kokemuksista käy ilmi myös inhimillisyys ja solidaarisuus. Haastateltavien oman kokemuksen mukaan omat lapset, läheiset ihmissuhteet sekä sosiaaliset suhteet auttavat jaksamaan arjessa sekä tuovat onnellisuutta.