Asunnottomuus ja kuntasidonnaisuus. Asunnottomat Helsingissä – kotikunnan muuttamisen haasteet

Miikka-Pekka Rautiaisen opinnäytetyössä (sosionomi, AMK) selvitettiin helsinkiläisen asunnottoman halua vaihtaa asuinpaikkakuntaa tilanteessa, jossa hän saisi asunnon pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Viiden helsinkiläisen pitkäaikaisasunnottoman teemahaastatteluilla selvitetään asunnottomuuteen johtaneista tekijöitä ja asunnottomien henkilökohtaisia ajatuksia asunnottomuudesta.

Tuloksissa korostui selkeästi päihteidenkäytön merkitys asunnottomuuteen. Lisäksi tuloksissa ilmeni hajontaa asunnottomien halusta vaihtaa kotipaikkakuntaa ja ystäväpiiriään. Haastateltavat kertoivat myös käyttämiensä palveluiden merkityksestä omassa arjessaan ja kokivat erityisesti matalan kynnyksen päiväkeskuspalvelut tärkeiksi tekijöiksi asuinpaikan valinnassa. Haastatteluissa korostuivat vahvat negatiiviset mielipiteet erityisesti pääkaupunkiseudun suuria keskitettyjä asumispalveluyksiköitä kohtaan.

Johtopäätöksenä oli, että asunnottomuustyössä yleisesti tulisi panostaa uusiin, yksilöllisiin asumisratkaisuihin ja erityisesti asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn. Myös matalan kynnyksen palvelujen valtakunnallinen kehittäminen vastaamaan pääkaupunkiseudun palveluiden tasoa olisi tärkeää.