Asunnottomien naisten palvelut asunnottomuutta kokeneiden naisten kertomana

Piia Sillanpään opinnäytetyö (sosionomi, AMK) selvitti asunnottomuutta kokeneiden ja asunnottomuusuhan alla olleiden naisten palvelukokemuksia. Tavoitteena oli saada selville, mitkä syyt johtivat asunnottomuuteen, millaisia palveluita he käyttivät asunnottomuuden aikana ja millaisia kokemuksia heillä oli erilaisista palveluista. Heidän kokemuksiensa perusteella selvitettiin erilaisia palvelutarpeita ja millaisia kehitystarpeita he näkivät asunnottomuuspalveluiden kentässä.

Opinnäytetyön teoreettisena viitekehyksenä toimi asunnottomuustyön kenttä ja toimijat. Lisäksi tarkasteltiin marginaalisuuden, syrjäytymisen, huono-osaisuuden ja kodittomuuden käsitteitä. Naisten asunnottomuuden erityispiirteitä ja naiserityisyyttä läpikäytiin niiden vaikuttaessa asunnottomien naisten palvelutarpeeseen ja palveluiden tuottamiseen.

Opinnäytetyön tuloksina todetaan, että asunnottomien palvelut eivät kohtaa asunnottomia naisia. Asunnottomille naisille tulisi olla enemmän heille kohdennettuja palveluja, joissa
huomioidaan naisten traumakokemukset ja niiden vaikutus palvelutarpeeseen. Naisten konkreettisena toiveena on matalan kynnyksen ympärivuorokautinen, moniammatillinen palvelukeskus, jossa naiset pääsevät nukkumaan, pystyvät huolehtimaan hygieniastaan ja saavat ammattilaisen apua tilanteeseensa yhdestä paikasta. Kehittämistarpeita ovat palvelujärjestelmän selkiyttäminen, naiserityisyyden ja traumainformoidun työotteen huomioiminen palveluissa sekä ammattilaisten aito kohtaaminen asunnottomuutta tai muuta huono-osaisuutta kokevaa kohtaan.