Asunnottomien käsityksiä asunnottomuutta ehkäisevien terveydenhuollon palveluiden jär-jestämisestä

Jenni Rinkisen ja Salla Salomaan opinnäytetyössä (sairaanhoitaja, AMK) selvitetään entisten asunnottomien näkökulmasta, minkälaisia terveyspalveluita asunnottomuuden ehkäisemiseksi tulisi tarjota. Toimeksiantajana toimi Espoon kaupunki ja työ toteutettiin yhdessä Asunnottomuuden kuntastrategiat – varhainen välittäminen, osallisuus ja asumisen tuki AKU-hankkeen kanssa.

Aineisto kerättiin teemahaastatteluiden muodossa, yksilö- pari ja ryhmähaastatteluina, haastattelemalla entisiä asunnottomia. Tutkielman tulokset osoittivat, että asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn ei ole olemassa vain yhtä keinoa, ja että asunnottomuutta voidaan ennaltaehkäistä joiltain osin kiinnittämällä huomiota terveyspalveluihin. Entisten asunnottomien näkökulmasta matalan kynnyksen palveluiden lähestyminen nähtiin helpompana, kuin terveysasemalla käyminen. Matalan kynnyksen palveluita tulisikin lisätä ja kokemusasiantuntijoiden osaamista hyödyntää laajemmin. Palvelualojen yhteistyön vähäisyys vaikeutti entisten asunnottomien kokemusten perusteella asioiden järjestymistä sekä hoitoon sitoutumista.