Asukkaiden kokemuksia saamastaan ohjauksesta ja tuesta Kenttä-Paavo -hankkeessa

Selvitys, miten Oulun pitkäaikaisasunnottomat kokivat saaneensa tukea asunnon hankkimisessa ja asumisessa

Simo Holtinkoski ja Paula Vidnäs ovat opinnäytetyössään selvittäneet Oulun Kenttä-Paavo-hankkeessa asukkaiden kokemuksia saamastaan tuesta ja ohjauksesta.

Opinnäytetyön johtopäätökset vahvistivat, että Oulussa ollaan oikeilla jäljillä pitkäaikaisasunnottomien asuttamisessa tavanomaiseen asuntokantaan. Ilman Paavo-ohjaajien tukea asiakkaiden asunnon saanti olisi ollut vaikeaa tai jopa mahdotonta. Osalla asiakkaista ei olisi ollut enää omia voimavaroja tai kykyjä asunnon hakuprosessiin. Ohjaajan antaman tuen ja ajantasaisen tiedon avulla asiointi onnistui erilaisissa viranomaisasioinneissa. Huomioitavaa siinä on, että ohjaajan ollessa mukana asiakkaat kokivat, että heitä kuunnellaan paremmin. Asiakkaat kokivat, että ohjaajat toimivat myös asiakkaiden tulkkina sekä opastajana viranomaisverkoston sokkeloissa.

Kokemukset ohjaajan ja asiakkaan välisestä suhteesta toivat selvästi esille, että ohjaajan persoonalla ja asiakasta kunnioittavalla työotteella on todella paljon merkitystä ohjauksen toimivuuteen. Se, että asiakkaat kohdataan ihmisenä ja heillä on ymmärrys asiakkaan tilanteesta, koettiin äärettömän tärkeänä. Ohjaajat ovat pystyneet tukemaan asiakkaiden voimavaroja sekä vahvistaneet minäkuvaa, jonka myötä asiakkaat ovat kokeneet pääsevänsä pois marginaaliryhmästä. Ohjauksen vapaaehtoisuus sekä se, että asiakkaat pystyvät itse vaikuttamaan ohjauksen määrään ja käyntien kestoon, koettiin myös merkittävänä asiana ohjauksessa.

Kokemukset asunnon saannin jälkeisestä asumisohjauksesta (opinnäytetyössä terminä asumisneuvonta) olivat pääosin positiivisia ja asiakkaat kokivat, että ohjaajan käynnit olivat tärkeitä asunnon siisteyden ja arjen sujuvuuden kannalta. Ohjaajien tuki asioiden hoitamisessa auttoi siinä, että raha-asiat olivat kunnossa ja koti siistinä. Ohjaajien käyntien myötä osalla päihteiden käyttö oli vähentynyt ja mieliala kohentunut. Ohjaajan käyntien koettiin myös luovan turvallisuutta, sillä vaikka käynnit olisivat harvakseltaan, asiakkailla oli jokin ”back up” johon ottaa yhteyttä mikäli tulee ongelmia.

Summa summarum: Kenttä-Paavon antaman ohjauksen myötä asiakkaat ovat kokeneet että, heidän elämänlaatunsa on parantunut ja ennen kaikkea heillä on nyt koti, jossa asua.