Asukkaiden ajatuksia arjen sujumisesta asumispalveluyksikössä

Antti Martikaisen opinnäytetyössä (YAMK, Sosiaalialan koulutusohjelma) tarkastellaan asumispalveluyksikön asukkaiden ajatuksia arjen sujumisesta, henkilökunnan roolista tarvittavien palveluiden antajina ja yhteiskunnan järjestämien palveluiden piiriin pääsemisen edesauttajina. Laadullisesti analysoituna aineistona on käytetty seitsemän pääkaupunkiseudulla sijaitsevan asumisyksikön asukkaan havaintoja arjestaan.

Opinnäytetyössä avataan asumispalveluyksikön arjen toimintaan vaikuttavia tekijöitä kuten Asunto ensin -periaatetta, laatusuosituksia sekä yhteisöllisiä tapahtumia ja työtoimintaa. Keskisiä käsitteitä ovat asunnottomuus, huono-osaisuus ja asumissosiaalinen työ. Aineistosta nousee esille erityisesti koronaviruksen vaikutukset arkeen, työtoiminnan merkityksellisyys sekä asumispalveluyksikön rauhattomuus. Johtopäätöksissä painotetaan asumispalveluyksiköissä yhteisöllisiin menetelmiin perustuvan työtoiminnan järjestämisen merkitystä asukkaiden arkeen. Työtoimintaan osallistuminen tuo arkeen mielekästä tekemistä ja onnistumisen kokemuksia sekä ehkäisee yksinäisyyttä.

Kehittämisehdotuksena todetaan, että työtoiminnan järjestäminen, sen jatkuva kehittäminen yhteistyössä asukkaiden kanssa tukee asumissosiaalisen työtavan ja Asunto ensin periaatteen tavoitteita: asumisen turvaaminen asukkaiden erilaisista elämäntilanteen haasteista huolimatta