Y-Säätiön säännöt

Säännöissämme määritellään toimintamme.
Y-Säätiö pyrkii sosiaalisiin tavoitteisiinsa aikaansaamalla mahdollisimman kohtuuhintaisia asuntoja ja järjestämään niiden rahoituksen siten, että vuokrat muodostuisivat käyttäjäkunnan maksukykyä vastaaviksi.

1 § Säätiön nimi

Säätiön nimi on Y-Säätiö sr ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

2 § Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on terveyden sekä vanhus-, invalidi- ja muun sosiaalihuollon tukemiseksi toimia ihmisarvoisten asuntojen saamiseksi asuntovaikeuksissa oleville normaaliin tai lähes normaaliin itsenäiseen asumiseen kykeneville ihmisille.

Säätiö voi muullakin tavalla osallistua edellä tarkoitettujen ihmisten sosiaalisten ja taloudellisten elämän edellytysten parantamiseen samoin kuin myös tukea ja suorituttaa sellaista tutkimustyötä, mikä lähinnä palvelee näitä tarkoitusperiä.

3 § Säätiön tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö koordinoi vuokra-asuntojen hankintaa, omistaa asunto-osakkeita ja kiinteistöjä, huolehtii rahoituksen ja maa-alueiden varaamisesta sekä tarvittaessa rakennuttaa ja ylläpitää omistuksessaan tai hallinnassaan olevia rakennuksia.

Säätiö huolehtii ensisijassa tiloja hankkimalla sekä muutenkin taloudellisesti tukemalla 2 §:ssä mainittujen henkilöiden viihtyvyyden edellyttämien erillisten virkistys- ja palvelumuotojen järjestämisestä ja kehittämisestä samoin kuin sen toimintapiiriin kuuluvien henkilöiden sosiaalisten ja taloudellisten elämänedellytysten parantamisesta.

4 § Pääoma ja rahastot

Säätiön peruspääoma on kaksikymmentätuhatta sata kahdeksankymmentäkaksi euroa viisikymmentäviisi senttiä (20 182,55).

Säätiö voi ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä muullakin laillisella tavalla kartuttaa omaisuuttaan. Näin saatu omaisuus voidaan rahastoida.

Lisäksi säätiöllä voi olla muita rahastoja, joiden hoidosta on voimassa mitä hallitus näiden sääntöjen rajoissa erikseen määrää.

5 § Säätiön toimintatapa

Säätiö pyrkii sosiaalisiin tavoitteisiinsa aikaansaamalla mahdollisimman kohtuuhintaisia asuntoja ja järjestämään niiden rahoituksen siten, että vuokrat muodostuisivat käyttäjäkunnan maksukykyä vastaaviksi.

6 § Varat ja niiden kartuttaminen

Säätiön varat on, sikäli kuin niitä ei välittömästi käytetä säätiön tarkoitusperien toteuttamiseen, sijoitettava tuottavalla tavalla suunnitelmallisesti hallituksen hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaan.

7 § Säätiön hallintoelimet

Säätiön toimieliminä ovat vuosikokous, hallitus ja toimitusjohtaja.

8 § Hallituksen tehtävät

Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti tarkoituksen toteutumiseksi. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallitus

  • valmistelee ja vahvistaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen;
  • päättää säätiön talousarviosta tulevalle vuodelle;
  • valitsee tilintarkastajan ja tarvittaessa varatilintarkastajan;
  • päättää hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;
  • päättää sääntöjen muuttamisesta, sulautumisesta ja säätiön purkamisesta.

Hallituksen tulee hoitaa säätiön asioita lakia ja säätiön sääntöjä noudattaen. Hallitus edustaa säätiötä.

9 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu seitsemän (7) jäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa valinnan tehneen vuosikokouksen päättymisestä. Hallituksen jäsenistä yli puolet edustavat muita kuin julkisyhteisöjä. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenyys voi kestää enintään 12 vuotta.

10 § Hallituksen toiminta

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hallitus voi asettaa avukseen asioiden valmistelua ja juoksevien asioiden hoitamista varten neuvottelukuntia ja valiokuntia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisena hallituksen jäsenille viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, johon on merkittävä päätökset ja äänestykset. Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja vähintään yksi hallituksen siihen valitsema jäsen.

11 § Tilintarkastajat ja tilikausi

Säätiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja, jota ei kuitenkaan ole valittava, jos tilintarkastaja on tilintarkastuslain tarkoittama tilintarkastusyhteisö.

Säätiön tilit laaditaan ja päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätöksen edelliseltä vuodelta tulee olla valmiina neljän (4) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, jolloin säätiön tilikirjat tositteineen ja muine tarpeellisine asiakirjoineen on viimeistään annettava tilintarkastajille.

12 § Vuosikokous

Perustajajäsenet kokoontuvat vuosikokoukseen kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Vuosikokouksessa

  • annetaan lausuma hallituksen toimintakertomuksesta ja säätiön tilinpäätöksestä
  • annetaan lausuma talousarvioista kulumassa olevalle tilikaudelle
  • annetaan lausuma hallituksen jäsenten palkkioista
  • valitaan hallituksen jäsenet

13 § Toimitusjohtaja

Hallitus valitsee ja erottaa toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja huolehtii säätiön tarkoituksen toteutumisesta ja hoitaa säätiön muuta päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

14 § Edustaminen

Säätiötä edustavat toimitusjohtaja yksin tai hallituksen puheenjohtaja yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa tai ne henkilöt, jotka hallitus siihen oikeuttaa.

15 § Palkkiot

Hallituksen jäsenille voidaan maksaa kohtuullinen kokouspalkkio ja kulut. Hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle voidaan maksaa kokouspalkkioiden lisäksi kohtuullinen vuosipalkkio säätiön hyväksi tehdystä työstä.

16 § Tilinpäätöksen toimittaminen

Oikeaksi todistetut jäljennökset tilinpäätöksestä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksesta on vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle.

Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan ja nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.

17 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta tai säätiön purkamisesta päät­tää enemmistö hallituksen jäsenistä.

Lisäksi sääntöjen muutokselle on saatava vuosikokouksen suostumus. Vuosikokouksen on päätettävä suostumuksen antamisesta siten, että sitä on kannatettava vähintään 3/4 läsnä olevista perustajajäsenistä.

18 § Säätiön purkaminen

Mikäli säätiö puretaan, luovutetaan säätiön jäljellä olevat varat tasaosin Suomen Punaiselle RistilleKirkkohallitukselle ja Suomen Mielenterveysseura ry:lle käytettäväksi lähinnä säätiön tarkoitusperien mukaiseen tarkoitukseen.

19 § Perustajajäsenet

12 §:ssä mainitut perustajajäsenet ovat Suomen KuntaliittoEspoon kaupunkiHelsingin kaupunkiTampereen kaupunkiTurun kaupunkiVantaan kaupunkiKirkkohallitusRakennusliitto ryMIELI Suomen Mielenterveys rySuomen Punainen Risti ja Rakennusteollisuus RT ry.

Käsitelty Y-Säätiön valtuuskunnassa 25.11.2015

Hyväksytty Y-Säätiön hallituksessa 3.3.2016