Stean avustamaa asunnottomuustyötä tarvitaan – selvitys kartoittaa kolmannen sektorin työn laajuuden  

  • 5.6.2024
  • Uutinen

Asunto Ensin Verkostokehittäjien tuottama selvitys avaa Stean avustaman asunnottomuustyön kokonaisuutta ja sen merkitystä yhteiskunnassa. Mille kohderyhmille asunnottomuustyö on suunnattu, minkälaista toimintaa avustetaan ja miten kolmannen sektorin asunnottomuustyö täydentää hyvinvointialueiden palveluita? Stea-avusteisessa asunnottomuustyössä korostuvat heikompien auttaminen, tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus.

Asunto Ensin Verkostokehittäjien tuottamassa selvityksessä tarkasteltiin yhteensä 28 Stea-avustusta saavaa toimijaa, jotka olivat määritelleet kohderyhmäkseen asunnottomat, asunnottomuusuhan alla olevat tai asunnottomuustaustaiset henkilöt. Selvitys sai alkunsa Asunto Ensin Verkostokehittäjien vuonna 2023 toteuttaman Asunnottomien palvelut hyvinvointialueilla -selvityksen tuloksista. Tämä selvitys paljasti, että kaikkien hyvinvointialueiden osalta asunnottomien palvelujen tarve ja tarjonta eivät täysin kohdanneet. 

Tuoreen selvityksen mukaan Stea-avusteinen asunnottomuustyö keskittyy nuoriin, palveluiden ulkopuolella oleviin, erityisryhmien asumisneuvontaan- ja ohjaukseen sekä asuntojen hankintaan ja vaikuttamistyöhön.  

“Stea-avusteinen järjestöjen tekemä asunnottomuustyö kohdentuu selkeästi pääosin sellaisiin kohderyhmiin ja toimintoihin, jotka eivät sisälly hyvinvointialueiden tarjoamiin asunnottomien palveluihin. Tällä työllä onnistutaan täydentämään hyvinvointialueiden lakisääteisiä palveluita sekä ennaltaehkäisemään ja vähentämään asunnottomuutta”, kertoo Asunto Ensin Verkostokehittäjien Maria Degerman. 

”Tällaista joustavaa ja kohderyhmien tarpeet hyvin tuntevaa työtä tarvitaan juuri nyt, kun rahoitusleikkaukset asunnottomuutta ennaltaehkäiseviin rakenteisiin, kuten sosiaalitukiin, palveluihin ja tuettuun asumiseen, sekä elinkustannusten kasvu lisäävät tuen tarpeita ja asunnottomuuden riskiä monille”, jatkaa Degerman. 

Stean avustamaan kokonaisuuteen kuuluu vaikuttamistyötä, jolla tuodaan esille asunnottomien ja asunnottomuustaustaisten ihmisten ääntä poliittisessa päätöksenteossa ja hyvinvointialueiden palvelujärjestelmissä. Vaikuttamistyöllä pyritään myös vaikuttamaan ihmisten asenteisiin koskien asunnottomuutta ja asunnottomuutta kokeneita ihmisiä. 

Stea-avustuksilla toteutetaan myös muuta asunnottomien tai asunnottomuus taustaisten ihmisten elämää tukevaa toimintaa, kuten yksinäisyyden vähentämistä, raittiuden tukemista, ruoka-avustusten järjestämistä, työllistymiseen tähtääviä toimenpiteitä tai mielekkään arkielämän mahdollistamista. Lisäksi Stea-investointiavustuksella toteutettava asuntojen hankinta on edelleen merkittävä osa asunnottomuustyötä. 

Katse tulevaisuuteen – mitä tapahtuu seuraavaksi?  

Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimintaympäristö Suomessa on myllerryksessä Stea-avustusten leikkausten ja hyvinvointialueiden uudistusten myötä. Asunto Ensin Verkostokehittäjät ovat huolissaan, kuuluvatko asunnottomuustaustaisten ja asunnottomien äänet tulevaisuudessa poliittisessa ja hyvinvointialueiden päätöksenteossa. 

Selvityksen perusteella Stea-avusteista asunnottomuustyötä tekevät toimijat tuntevat asunnottomuusilmiön sekä asunnottomien palvelutarpeet hyvinvointialueita paremmin ja osaavat ketterämmin reagoida muuttuviin asumistarpeisiin. Stea-avusteisen asunnottomuustyön kohderyhmät tarvitsevat lakisääteisten palvelujen lisäksi myös muuta täsmennetympää tukea, jotta asunnottomuutta kyetään ennaltaehkäisemään ja vähentämään. 

“Hyvinvointialueiden asunnottomien palveluiden karsiminen sekä Stea-avustusten leikkaukset nostavat esille huolen asunnottomuutta kokevien tilanteista ja asunnottomuuden kasvusta. Parhaat palvelukokonaisuudet saadaan muodostettua silloin, kun hyvinvointialueet ja järjestöt tekevät töitä yhdessä”, painottaa Degerman. 

Asunto Ensin Verkostokehittäjät korostavat, että Stea-avusteisen asunnottomuustyön jatkuvuuden turvaamiseksi on löydettävä ratkaisu. Petteri Orpon hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite poistaa pitkäaikaisasunnottomuus. Osana asunnottomuuden vähentämisen toimenpiteitä asumiseen liittyviä avustuksia ollaan siirtämässä Stealta ARAn hallinnoitavaksi.  

“Suurten muutosten edessä on tärkeää arvioida, mitä tällaiset ratkaisut merkitsevät asunnottomuutta kokeville ihmisille ja asunnottomuustyölle”, korostaa Degerman. 

Asunto Ensin Verkostokehittäjät

Y-Säätiön koordinoiman ja Stean rahoittaman Asunto Ensin Verkostokehittäjien työn tavoitteena on asunnottomuustyön vahvistaminen ja Asunto Ensin -mallin mukaisen työotteen levittäminen ja juurruttaminen suomalaiseen yhteiskuntaan.  

Asunto Ensin Verkostokehittäjät kouluttavat työntekijöitä, kehittävät asumissosiaalista työtä ja rakentavat yhteistyötä, jonka tavoitteena on poistaa asunnottomuus. Verkosto on avoin kaikille asunnottomuustoimijoille Suomessa.  

Asunto Ensin Verkostokehittäjien kumppaneita ovat Y-Säätiö, Rinnekodit, Sininauhasäätiö, Vailla vakinaista asuntoa ry, Pelastusarmeija, ARA, Rise, LAB-ammattikorkeakoulu ja Rauman Seudun Katulähetys ry. 

Lue lisää!