Raportti esittelee uuden lähestymistavan asunnottomuustyöhön

  • 27.5.2022
  • Uutinen

Demos Helsinki -ajatushautomon tekemän selvityksen mukaan Asunto ensin -mallilla voidaan saada aikaan laajempi järjestelmämuutos koko asunnottomuustyöhön.

Demos Helsinki -ajatushautomon tekemän selvityksen mukaan Asunto ensin -mallilla voidaan saada aikaan laajempi järjestelmämuutos koko asunnottomuustyöhön.

Asunnottomien ihmisten määrä Euroopassa on kasvanut viimeisten kymmenen vuoden aikana merkittävästi. Vuonna 2020 arviolta 700 000 ihmistä nukkui joka yö ulkona tai hätämajoituksessa.

Asunto ensin -mallin käyttöönotto on monessa maassa osoittanut potentiaalinsa asunnottomuuden torjumisessa. Malli ei kuitenkaan riitä sellaisenaan poistamaan asunnottomuutta, sillä Euroopassa on maita, joissa asunnottomuus kasvaa Asunto ensin -periaatteeseen pohjautuvasta asunnottomuuspolitiikasta huolimatta.

Asunto ensin -mallin mukaan asunto on osa ihmisoikeuksia ja ihmisen perusoikeus. Siinä kaikki asunnottomien eteen tehtävä työ lähtee siitä, että tukitoimista ensimmäinen on asunnon tarjoaminen.

Demos Helsingin julkaisema raportti esittelee Asunto ensin -mallin uudesta systeeminäkökulmasta, jonka mukaan asunnottomuus voidaan poistaa kokonaan, jos Asunto ensin nähdään  asunnottomuuspolitiikan sijasta laajempana hallintomallina.

Raporttia varten haastateltiin useita päätöksentekijöitä, Asunto ensin -asiantuntijoita sekä aiheen parissa työskenteleviä.

Taustalla ajatus laajemmasta systeemimuutoksesta

Demos Helsingin raportin mukaan Asunto ensin -mallin tarkastelu ainoastaan asunnottomuuspoliittisena työkaluna (policy) on vääjäämättä liian kapea-alainen. Raportti esittää, että malli tulisi nähdä laajempana hallintomallina (governance).

Taustalla on ajatus systeeminäkökulmasta. Systeemi- tai järjestelmänäkökulmalla tarkoitetaan laaja-alaisempaa lähestymistapaa yhteiskunnallisiin ongelmiin, kuten asunnottomuuteen. Pelkän ongelman tarkastelun sijasta, systeeminäkökulma ottaa huomioon kaikki taustalla vaikuttavat olosuhteet ja toimijat.

Asunto ensin -periaate toimii kompassina

Koska ympäristöt ja olosuhteet asunnottomuustyöhön vaihtelevat laajasti, Asunto ensin -periaatteen yksityiskohtainen soveltaminen on harvoin toimivaa. Demos Helsingin raportin mukaan Asunto ensin -periaate tulisi sen sijaan nähdä kompassina, joka ohjaa asunnottomuustyötä. Se ei ole yksityiskohtainen kartta, jota noudattamalla saavutetaan tavoitteet.

Raportti määrittelee Asunto ensin -systeemimuutoksen rakenteellisena ja toiminnallisena muutoksena, jolla kuvataan siirtymää asunnottomuutta hallinnoivasta järjestelmästä asunnottomuuden poistamiseen tähtäävään järjestelmään.

Keskeistä muutoksessa on tavoitteiden määrittely uudelleen. Sen sijaan, että asunnottomuutta pyrittäisiin vain hallitsemaan, fokus tulisi siirtää asunnottomuuden poistamiseen kokonaan.

Asunto ensin -hallinnon toteutumista käytännössä esitellään raportissa neljän eri esimerkin keinoin. Esimerkkeinä ovat Suomessa, Espanjassa, Skotlannissa sekä Ranskassa tehtävä asunnottomuustyö.

Tutustu Demos Helsingin Asunto ensin -raporttiin (PDF)