Naiserityistä asunnottomuustyötä tarvitaan jatkossakin

  • 27.5.2021
  • Blogi

Perinteiseen asunnottomuustyöhön kuuluvat palveluiden piiriin saattelu ja asunnon hakeminen. Naiserityinen työ menee kuitenkin pintaa syvemmälle, bloggaa päättyvän NEA-hankkeen projektipäällikkö Leena Lehtonen.

Y-Säätiön NEA – naiserityisyys asunnottomuustyössä -hankkeessa on tehty työtä naisten asunnottomuuden poistamiseksi ja luotu uusia hyviä käytäntöjä. Keskiössä ei ole ollut pelkästään asunnon hakeminen tai vuokranmaksun seuranta, vaan naisten erityisiin tarpeisiin vastaaminen kokonaisvaltaisesti.

NEA on ollut mukana myös laajemmassa naiserityisen työn verkostossa kokoamassa yhteen tietoa siitä, minkälaisesta tuesta naiset hyötyvät. Verkosto sai alkunsa vuona 2019, kun muutama naistyötä tekevä järjestö halusi jakaa kokemuksiaan.

Keskiössä ei ole ollut pelkästään asunnon hakeminen tai vuokranmaksun seuranta, vaan naisten erityisiin tarpeisiin vastaaminen kokonaisvaltaisesti.

Jo ensimmäisissä tapaamisissa huomattiin, että työmuodoissa on samankaltaisuuksia, vaikka kohderyhmät vaihtelevat. Verkoston tekemät havainnot hyvistä käytännöistä naistyössä voidaan tiivistää kolmeen tärkeään teemaan:

1. Traumasta ja väkivallasta kohti toivoa

Naisten kanssa tehtävässä työssä korostuvat kuulluksi tuleminen, kohtaaminen ja luottamuksellisuus. Naisilla on tyypillisesti takana väkivaltaisia ja traumaattisia kokemuksia, joten väkivalta- ja traumatyön osaaminen on tärkeää.

Työskentelyssä katse kannattaa siirtää tulevaan ja voimavaroihin. Olennaista on keskittyä itsetunnon kohentamiseen, omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen, omien rajojen asettamiseen sekä toivotyöhön.

Kaikessa tässä on taustalla myös pyrkimys naiseuden vahvistamiseen.

Tukea tarvitaan myös uudenlaisen identiteetin luomiseen, pois päihteitä käyttävän, rikollisen tai asunnottoman identiteetistä. Kaikessa tässä on taustalla myös pyrkimys naiseuden vahvistamiseen.

2. Vertaisuutta erilaisissa työmuodoissa

Verkostossa on huomattu, että naistyössä keskiössä ovat vain naisille suunnatut palvelut, joissa korostuu usein vertaistuki. Vertaisuus voi tapahtua esimerkiksi ryhmässä, kohtaamispaikassa tai asumisyhteisössä. Luottamuksen saaminen ryhmässä on tärkeää. Tämä voi olla esimerkiksi päihdekulttuurissa eläneille ison työn takana.

Ennaltaehkäisevissä palveluissa esimerkiksi anonyymit chat-palvelut, ryhmä- ja yksilötyön yhdistäminen sekä yleisöluennot tukevat naista havainnoimaan omaa tilannettaan. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun oma jaksaminen on vähissä, elämä ja identiteetti ovat murroksessa tai pelkää käyttäytyvänsä aggressiivisesti.

Monet toimijat korostavat myös kokemusasiantuntijuutta. Kokemusasiantuntija antaa vertaistukea, luo toivoa ja osaa tulkita tilanteita oman kokemuksensa kautta eri lailla. Myös kokemusasiantuntija-ammattilainen -työparimallista on hyviä kokemuksia.

3. Vain naisille suunnatut palvelut

Verkoston havaintojen mukaan palveluiden tulisi olla vain naisille suunnattuja, turvallisia ja matalalla kynnyksellä tavoitettavia. Hädässä olevan naisen tarpeisiin tulisi vastata välittömästi. Esimerkiksi väkivallan uhatessa naisen tulisi päästä turvaan.

Luottamuksen rakentamiseen menee paljon aikaan varsinkin sellaisilla naisilla, jotka ovat joutuneet elämässään kohtaamaan paljon huonoa kohtelua. On hyvä, että sama työntekijä jatkaa naisen tukemista esimerkiksi asunnon saannin tai vankilasta vapautumisen jälkeen.

Esimerkiksi väkivallan uhatessa naisen tulisi päästä turvaan.

Palveluiden kehittämisessä ja tukityössä tarvitaan palveluiden sektorirajat ylittävää yhteistyötä. NEA-hankkeessa tätä työtä tehtiin yhdistämällä asunnottomuus-, päihde-, väkivalta- ja lapsiperhetyön osaamista. Myös kokemusasiantuntijuudella oli tärkeä rooli.

Naistyö vahvistuu järjestöjen ja kaupunkien tekemässä työssä

NEA – naiserityisyys asunnottomuustyössä -hanke on loppusuoralla. Paljon on saatu aikaan ja naistyö jatkuu hankkeessa mukana olleiden järjestöjen työssä. Monissa kaupungeissa naiserityisen työn tärkeys on huomattu ja esimerkiksi traumatietoista näkökulmaa on nostettu paljon esille.

Naistyön verkosto on vuoden 2019 jälkeen kasvanut laajaksi valtakunnalliseksi verkostoksi. Verkostossa kohtaavat työssään monenlaisia naisia ja tarjoavat erilaisia työmuotoja. Yksi näkemys kuitenkin yhdistää kaikkia; naiserityisiä palveluita tarvitaan.

Blogiteksti perustuu naiserityisen työn verkoston koostamaan kokonaisuuteen. NEA-hankkeen yhdeksän järjestön lisäksi tietoa omasta asiakaskunnastaan antoivat Naistenkartano, Maria Akatemia, Kirkkopalveluiden KOKOnainen-hanke, A-kiltojen liitto ry/A-kiltatoiminta, Siltavalmennus ry sekä Kriminaalihuollon tukisäätiön Naiset Näkyviksi -hanke.

NEA naiserityisyys asunnottomuustyössä oli Y-Säätiön koordinoima kolmivuotinen (2018–2020) STEAn rahoittama valtakunnallinen hanke. Osahankkeina olivat mukana Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Ensi- ja turvakotien liitto, Helsingin ensikoti ry, Turun ensi- ja turvakoti ry, Sininauhasäätiö, EJY ry, A-klinikkasäätiö sekä Vailla vakinaista asuntoa ry. Hanke loppuu kesäkuussa 2021 viimeisen osahankkeen lopettaessa. NEAn päätavoitteena on ollut poistaa naisten asunnottomuutta asumispolkuja turvaamalla.

Tutustu NEA-hankkeen materiaaleihin naiserityisestä työstä.

Naistyön verkostosta voi olla yhteydessä Naistenkartanoon ja naiserityisen asunnottomuustyön koulutuksista Y-Säätiön Asunto ensin -verkostokehittäjiin.