NEA – naiserityisyys asunnottomuustyössä

NEA – naiserityisyys asunnottomuustyössä

NEA eli naiserityisyys asunnottomuustyössä oli Y-Säätiön koordinoima kolmivuotinen (2018–2020) STEAn rahoittama valtakunnallinen hanke. Työtä tehtiin monitoimijaisella yhteiskehittämisellä.

Nea-hanke - naiserityisyys asunnottomuustyössä

Naisten asunnottomuus on ilmiönä moninainen, ja jokaisen naisen tarina eroaa toisesta.

Hankkeessa julkaistu artikkelikokoelma

Kohti kotia ja turvaa − Naiserityisyys asunnottomuustyössä –artikkelikokoelma kokoaa yhteen naiserityisen asunnottomuustyön hyviä käytäntöjä, havaintoja naisten erityisistä tarpeista sekä näkökulmia asumisratkaisujen ja tukitarpeiden kehittämiseen.

Artikkelikokoelman ovat toimittaneet hankkeen projektipäällikkö Leena Lehtonen, tutkija Riitta Granfelt ja hankekoordinaattori Pilvi Azeem.

Tutustu julkaisuun!

Koulutuspaketti naiserityisestä työotteesta

Tutustu NEA-hankkeen julkaisemaan koulutuspakettiin, joka sisältää muun muassa videoita. 

NEA-hankkeen tavoitteet olivat

Hankkeen tavoitteena oli, että tulevaisuudessa asunnottomuutta tai sen uhkaa kokeneilla naisilla on oikeus:

  • Päästä turvaan ilman ehtoja.
  • Tulla kuulluksi ja nähdyksi ilman leimaantumisen pelkoa.
  • Hankkia itselleen sopiva asumisratkaisu.
  • Saada kokonaisvaltaista, tarpeenmukaista tukea omana itsenään.
  • Kasvaa omat rajansa tuntevaksi ihmiseksi.

Hanke sai alkunsa, kun todettiin, että naisten suhteellinen osuus asunnottomista oli kasvanut, vaikka asunnottomuus kokonaisuudessaan oli vähentynyt Suomessa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana valtakunnallisissa asunnottomuusohjelmissa on kehitetty palveluja, mutta niitä käyttävät pääsääsääntöisesti miehet.

NEA-hanke pyrki selvittämään syitä naisten asunnottomuuden kasvuun ja luomaan ratkaisuja, joilla naisetkin saataisiin palveluiden piiriin.

Hankkeen päätavoitteena oli poistaa naisten asunnottomuus asumispolkuja turvaamalla. Tähän tavoitteeseen pyrittiin kehittämällä naiserityistä työotetta ja asumisen turvaamisen työkäytäntöjä, vahvistamalla kokemusasiantuntijuutta sekä luomalla uusia hajasijoitettuja asumisratkaisuja.

Lisäksi hankkeessa oli tärkeää naisten asunnottomuuden esille nostaminen ilmiönä. Hankkeessa kehitettiin myös työkäytäntöjen vaikutusten arviointia.

Valtakunnallista työtä osahankkeissa

NEA-hankkeeseen kuului kahdeksan osahanketta, jotka toimivat pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella.

Helsingissä toimijoina olivat Diakonissalaitos, Sininauhasäätiö, Ensi- ja turvakotien liitto, Helsingin ensikoti ja Vailla Vakinaista asuntoa ry. Espoossa osahanke toimi EJY ry:ssä, Turussa Turun ensi- ja turvakodissa ja Tampereella A-klinikkasäätiö Völjyssä.

Lisäksi kehittämistyöhön olivat sitoutuneet kaupungeista Espoo, Helsinki, Vantaa, Tampere ja Turku sekä järjestöistä Monika-Naiset liitto ry ja Kriminaalihuollon tukisäätiö.

Osahankkeissa tehtävän kehittämistyön lisäksi tärkeää NEAssa oli yhdessä tekeminen ja kehittäminen: pyrimme olemaan enemmän kuin osiemme summa ja levittämään tietoa vaikuttavista naiserityisistä työkäytänteistä myös muille ammattilaisille.

Kansainvälinen yhteistyö

NEA oli mukana Erasmus+ Women in Homelessness -hankkeessa, jossa kehitetään käytäntöjä Euroopan laajuisessa yhteistyössä.

Mitä NEA -hanke selvitti?

Minkälaiset elämäntilanteet johtavat naisten kohdalla asunnottomuuden uhkaan ja asunnottomuuteen? Millä tavoin naisten asunnottomuus poikkeaa miesten asunnottomuudesta? Mitä erityistä on huomioitava työskennellessä vaikeissa elämäntilanteissa elävien naisten kanssa? Olisiko parempi puhua naisten kohdalla kodittomuudesta kuin asunnottomuudesta?

Näihin kysymyksiin NEA-hanke pyrki vastaamaan.

Hankkeessa naisia kohdattiin yksilötyössä, ryhmissä, kohtaamispaikoissa ja asumisyhteisöissä. Tavoitteena oli saada naisten ääntä kuuluviin ja heidän asumiseen liittyviä tarpeita näkyville.

Hankkeessa pyrittiin turvaamaan erilaisissa elämäntilanteissa olevien naisten asumista. Tavoitteena oli ennaltaehkäistä asunnottomuutta ja asunnottomuuden uusiutumista, löytää piiloasunnottomia ja tukea asunnottomien naisten asunnon saantia.

Naiserityiseen työhön kuuluu myös vaikeissa pari- ja perhesuhteissa elävien naisten asumisen turvaaminen. Hankkeen osahankkeissa kehitettiin toimivia työkäytäntöjä ja asumisratkaisuja erilaisissa elämäntilanteissa oleville naisille.

Naisten asunnottomuus Suomessa

Vuosittaisen ARAn asunnottomuusselvityksen mukaan vuonna 2020 yksineläviä naisia oli asunnottomana 1 065, joka oli 25 prosenttia kaikista yksinelävistä asunnottomista.

Samaan aikaan asunnottomia perheitä ja pariskuntia oli 201. Oletus on, että osa naisten asunnottomuudesta on piiloasunnottomuutta, joka ei näy tilastoissa.

Suomessa on tehty työtä asunnottomuuden poistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi Asunto ensin -mallin mukaisesti pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseen tähtäävissä ohjelmissa (PAAVO I ja II 2008–2015) ja asunnottomuuden ennaltaehkäisyohjelmassa AUNEssa 2016–2019.

Näissä ohjelmissa on työskennelty eri kohderyhmien kanssa, mutta NEA-hanke oli ensimmäinen, jossa keskityttiin naisten erityisiin tarpeisiin asunnottomuustyössä.

 

Muut sivustomme: m2kodit.fi | asuntoensin.fi | housingfirsteurope.eu