NEA – naiserityisyys asunnottomuustyössä

NEA – naiserityisyys asunnottomuustyössä

NEA eli naiserityisyys asunnottomuustyössä on Y-Säätiön koordinoima kolmivuotinen (2018–2020) STEAn rahoittama valtakunnallinen hanke. Hanke jatkaa työtään osin vielä keväällä 2021. Työtä tehdään monitoimijaisella yhteiskehittämisellä.

Nea-hanke - naiserityisyys asunnottomuustyössä

Naisten asunnottomuus on ilmiönä moninainen, ja jokaisen naisen tarina eroaa toisesta.

Hankkeessa julkaistu artikkelikokoelma

Kohti kotia ja turvaa − Naiserityisyys asunnottomuustyössä –artikkelikokoelma kokoaa yhteen naiserityisen asunnottomuustyön hyviä käytäntöjä, havaintoja naisten erityisistä tarpeista sekä näkökulmia asumisratkaisujen ja tukitarpeiden kehittämiseen.

Artikkelikokoelman ovat toimittaneet hankkeen projektipäällikkö Leena Lehtonen, tutkija Riitta Granfelt ja hankekoordinaattori Pilvi Azeem.

Tutustu julkaisuun!

NEA-hankkeen tavoitteet

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa asunnottomuutta tai sen uhkaa kokeneilla naisilla on oikeus:

  • Päästä turvaan ilman ehtoja.
  • Tulla kuulluksi ja nähdyksi ilman leimaantumisen pelkoa.
  • Hankkia itselleen sopiva asumisratkaisu.
  • Saada kokonaisvaltaista, tarpeenmukaista tukea omana itsenään.
  • Kasvaa omat rajansa tuntevaksi ihmiseksi.

Naisten suhteellinen osuus asunnottomista on kasvanut viime vuosina, vaikka asunnottomuus on kokonaisuudessaan vähentynyt Suomessa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana valtakunnallisissa asunnottomuusohjelmissa on kehitetty palveluja, mutta niitä käyttävät pääsääsääntöisesti miehet.

NEA-hanke pyrkii selvittämään syitä naisten asunnottomuuden kasvuun ja luomaan ratkaisuja, joilla naisetkin saataisiin palveluiden piiriin.

Hankkeen päätavoitteena on poistaa naisten asunnottomuus asumispolkuja turvaamalla. Tähän tavoitteeseen päästään kehittämällä naiserityistä työotetta ja asumisen turvaamisen työkäytäntöjä, vahvistamalla kokemusasiantuntijuutta sekä luomalla uusia hajasijoitettuja asumisratkaisuja.

Lisäksi hankkeessa on tärkeää naisten asunnottomuuden esille nostaminen ilmiönä. Hankkeessa kehitetään myös työkäytäntöjen vaikutusten arviointia.

Valtakunnallista työtä osahankkeissa

NEA-hankkeeseen kuuluu kahdeksan osahanketta, jotka toimivat pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella.

Helsingissä toimijoina ovat Diakonissalaitos, Sininauhasäätiö, Ensi- ja turvakotien liitto, Helsingin ensikoti ja Vailla Vakinaista asuntoa ry. Espoossa osahanke toimi EJY ry:ssä, Turussa Turun ensi- ja turvakodissa ja Tampereella A-klinikkasäätiö Völjyssä.

Lisäksi kehittämistyöhön ovat sitoutuneet kaupungeista Espoo, Helsinki, Vantaa, Tampere ja Turku sekä järjestöistä Monika-Naiset liitto ry ja Kriminaalihuollon tukisäätiö.

Osahankkeissa tehtävän kehittämistyön lisäksi tärkeää NEAssa on yhdessä tekeminen ja kehittäminen: pyrimme olemaan enemmän kuin osiemme summa ja levittämään tietoa vaikuttavista naiserityisistä työkäytänteistä myös muille ammattilaisille.

Kansainvälinen yhteistyö

NEA on mukana Erasmus+ Women in Homelessness -hankkeessa, jossa kehitetään käytäntöjä Euroopan laajuisessa yhteistyössä.

Mitä NEA tekee?

Minkälaiset elämäntilanteet johtavat naisten kohdalla asunnottomuuden uhkaan ja asunnottomuuteen? Millä tavoin naisten asunnottomuus poikkeaa miesten asunnottomuudesta? Mitä erityistä on huomioitava työskennellessä vaikeissa elämäntilanteissa elävien naisten kanssa? Olisiko parempi puhua naisten kohdalla kodittomuudesta kuin asunnottomuudesta?

Näihin kysymyksiin NEA-hanke pyrkii vastaamaan.

Hankkeessa naisia kohdataan yksilötyössä, ryhmissä, kohtaamispaikoissa ja asumisyhteisöissä. Tavoitteena on saada naisten ääntä kuuluviin ja heidän asumiseen liittyviä tarpeita näkyville.

Hankkeessa pyritään turvaamaan erilaisissa elämäntilanteissa olevien naisten asumista. Tavoitteena on ennaltaehkäistä asunnottomuutta ja asunnottomuuden uusiutumista, löytää piiloasunnottomia ja tukea asunnottomien naisten asunnon saantia.

Naiserityiseen työhön kuuluu myös vaikeissa pari- ja perhesuhteissa elävien naisten asumisen turvaaminen. Hankkeen osahankkeissa kehitetään toimivia työkäytäntöjä ja asumisratkaisuja erilaisissa elämäntilanteissa oleville naisille.

Naisten asunnottomuus Suomessa

Vuosittaisen ARAn asunnottomuusselvityksen mukaan vuonna 2020 yksineläviä naisia oli asunnottomana 1 065, joka oli 25 prosenttia kaikista yksinelävistä asunnottomista.

Samaan aikaan asunnottomia perheitä ja pariskuntia oli 201. Oletus on, että osa naisten asunnottomuudesta on piiloasunnottomuutta, joka ei näy tilastoissa.

Suomessa on tehty työtä asunnottomuuden poistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi Asunto ensin -mallin mukaisesti pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseen tähtäävissä ohjelmissa (PAAVO I ja II 2008–2015) ja asunnottomuuden ennaltaehkäisyohjelmassa AUNEssa 2016–2019.

Näissä ohjelmissa on työskennelty eri kohderyhmien kanssa, mutta NEA-hanke on ensimmäinen, jossa keskityttiin naisten erityisiin tarpeisiin asunnottomuustyössä.

Lisätietoja

Hankkeen sivu Facebookissa

Y-Säätiön projektipäällikkö Leena Lehtonen (leena.lehtonen@ysaatio.fi) ja hankekoordinaattori Pilvi Azeem (pilvi.azeem@ysaatio.fi)

 

Naiserityisyys asunnottomuustyössä eli NEA on Y-säätiön koordinoima kolmivuotinen (2018–2020) STEA:n rahoittama valtakunnallinen hanke.

Muut sivustomme: m2kodit.fi | asuntoensin.fi | housingfirsteurope.eu