Mielekäs tekeminen torjuu asunnottomuutta

  • 21.11.2019
  • Uutinen

Asumisyksiköiden asukkaiden elämänlaatu kasvoi, kun he synnyttivät henkilökunnan kanssa yhteistä tekemistä ja rutiineja. Myös päihteettömyys lisääntyi.

”Arjen mielekkäillä toiminnoilla pystytään ennaltaehkäisemään asunnottomuutta ja torjumaan sen uusiutumista”, Y-Säätiön erityissuunnittelija Maria Degerman sanoo. Tämä selvisi Y-Säätiön koordinoimassa kolmivuotisessa Toimekas-hankkeessa, joka päättyy vuoden lopussa.

Toimekas-hanke suunnattiin asumispalveluyksiköissä asuville ihmisille, joilla on taustallaan pitkäaikaista asunnottomuutta. Asukkailla on lisäksi usein kaventunut kyky hallita arkea, ja he ovat olleet pitkään syrjäytyneinä yhteiskunnasta.

Hankkeessa tuettiin asumispalveluyksiköiden asukkaita oppimaan perustaitoja yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta. Harjoittelu tapahtui ohjatusti ja matalalla kynnyksellä, omassa asuinympäristössä.

”Matalan kynnyksen osallistumisen mahdollisuuksia tarvitaan, sillä työvoimapalvelut ovat kovin etäällä suurimmalle osalle ihmisistä, jotka elävät asunnottomien palveluiden piirissä. Palvelujen matalimmatkin mallit perustuvat sopimuksiin, joihin sitoutuminen on asukkaille usein ylivoimaista”, Degerman kuvaa.

Yhteisössä toimiminen vähentää eristyneisyyttä

Hanke osoitti, että yhdessä tekeminen voimaannuttaa, lisää toiminnallisia valmiuksia ja vakauttaa elämäntilannetta. Siinä selvisi myös, että rutiinit auttavat monia vähentämään päihteidenkäyttöä.

”Asukkaat kiittivät, että yhteisellä tekemisellä saatiin luotua arkeen selkeä päivärytmi. Lisäksi moni asukas kuvasi, että itselle syntyi mielekäs rooli omassa yhteisössä, mikä poisti yksinäisyyttä ja eristäytyneisyyttä”, Degerman sanoo.

Hankkeen aikana etsittiin ratkaisuja myös tekijöille, jotka estävät asukkaita tarttumasta erilaiseen toimintaan. Tällaisia ovat esimerkiksi tukijärjestelmän luomat kannustinloukut, karenssit ja velkaongelmat.

Hankkeen kehittämistyössä luotiin myös koulutus- ja opintopolkuja, vahvistettiin asukasosallisuutta ja kokemusasiantuntijuutta.

Asumispalveluyksiköihin luotiin sosiaalisen kuntoutuksen kokonaisuus

Jokainen hankkeessa mukana ollut organisaatio sai kolmen vuoden aikana luotua jäsentyneen sosiaalisen kuntoutuksen kokonaisuuden tuottamiinsa asunnottomien asumispalveluihin.

Onnistumisessa avainasemassa oli, että asukkaat otettiin mukaan kehitystyöhön ja yhteisten toimintojen synnyttämiseen. Hankkeessa kehitetyt toiminnot auttavat asukkaita rakentamaan elämäänsä myös asumisyksiköstä eteenpäin muutettaessa. Tärkeää on ollut myös työntekijöiden sitoutuminen uuden luomiseen.

”On vaikuttavaa, miten toiminnot ja tavat ovat asumispalveluyksiköissä muuttuneet hankkeen aikana yhteisöä tukeviksi. Yksi asukas sen kiteytti: onnistuminen näkyy hymyinä asukkaiden ja työntekijöiden kasvoilla”, Degerman sanoo.

Toimekas-hankkeessa ovat Y-Säätiön lisäksi olleet mukana Helsingin Diakonissalaitos, Helsin­gin Vieraskoti ry, Suomen Pelastusarmeijan Säätiö, Sininauhasäätiö, Työterapinen yhdis­tys ry ja VVA ry. Hankkeen rahoitti STEA.