Raportti: ”Et se oli hyvin poikkeuksellinen paikka asua” : Purettavasta asuinyhteisöstä uusiin koteihin

Raportissa esitellään Pura-alueen muutosprosessiin paneutuneen tutkimushankkeen tulokset. Prosessissa oli kyse erään vuokrataloalueen tyhjentämisestä asuntojen purkamisen ja peruskorjaamisen vuoksi. Pääosa alueen asukkaista oli asunut kodeissaan yli 2 vuotta ja osa hyvinkin pitkään. Isolle osalle asukkaista alueelle syntynyt yhteisö ja alueen luonnonläheinen, mutta silti palvelujen lähellä oleva sijainti olivat tärkeitä. Muutos sai alkunsa taajamien eheyttämistä koskevasta valtion linjauksesta.

Kasvukeskusten asuntopolitiikassa ohjataan täydennysrakentamista jo olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen, mikä tarkoittaa keskeisillä sijainneilla olevien tonttien tehokkaampaa maankäyttöä. Kaupungin intresseissä oli hyvällä sijainnilla, palvelujen ja joukkoliikenteen äärellä olevan alueen käytön tehostaminen.

Alueella tulee jatkossakin olemaan kohtuuhintaista asumista, joskaan ei yhtä edullista kuin aiemmin. Alueen tyhjennykselle määriteltiin kaupungin ja vuokra-asuntojen omistajan yhteinen tahtotila: kukaan ei saa jäädä asuntojen vuokrasuhteiden irtisanomisen myötä asunnottomaksi.

Prosessin puolivälissä kokoontui erilaisia työryhmiä sopimaan keskenään alueen tyhjentämistä koskevista vastuista ja hieman tämän jälkeen alkoi alueella jäljellä olevien asukkaiden palvelutarpeiden arviointi. Työnkuvia venyttämällä sekä erilaisia yhteisiä toimintamalleja kehittämällä prosessi saatiin jonkinlaiseen hallintaan.

Asukkaiden uuteen kotiin siirtäminen onnistui lopulta pääosin hyvin, mutta osa asukkaista jäi kuitenkin asunnottomiksi. Muutosprosessissa havaittiin kehittämisen paikkoja johtamisen sekä ajoissa tapahtuvan verkostotyön ja resurssoinnin osalta. Jatkossa kunnan ja hyvinvointialueen rajapinnalla on tärkeää kehittää rakenteellista asumissosiaalista työtä ja tietoon perustuvaa johtamista esimerkiksi kuntalaisten tarvitsemien asumispalvelujen osalta.

Tutkimustulokset osoittavat gentrifikaatioilmiöön, joka tarkoittaa keskusta-alueiden asujaimiston muutosta siten, että haavoittuvassa yhteiskunnallisessa asemassa olevien pienituloisten ihmisten tilalle muuttaa keski- tai hyvätuloisia asukkaita. Pura-alueen asukkaat muuttivat paikoin jo valmiiksi kaupunkirakenteessa segregoituneille asuinalueille. Riskinä on, että he joutuvat jossain vaiheessa uudelleen kotipaikastaan siirretyiksi.