Kohti liikkuvaa moniammatillista asunnottomuustyötä -loppuraportti

Raporttiin on koottu yhteen erilaisia liikkuvan moniammatillisen asunnottomuustyön toimintamalleja yhdeksältä eri hyvinvointialueelta. Työn lähtökohtana oli jatkaa STM:n alaisten, Asunnottomuuden vähentämisohjelman hankkeissa tehtyä liikkuvan tuen kehitystyötä. Näiden lisäksi työskentelyyn osallistui Asunto ensin Verkostokehittäjien tekemän hyvinvointialueiden asunnottomien palvelujen kartoituksessa esiin nousseita toimintamalleja.

Suomalaisen asunnottomuustyön vahvuus on perustunut arjessa kehitettyjen ja koeteltujen toimintamallien yhteiseen jakamiseen ja edelleen kehittämiseen. Työpajoihin osallistuneet toimintamallit ovat olleet toiminnassa jo jonkin aikaa eli yksittäisten toimintamallien osalta raportti ei tarjoa uutta. Uutta on toimivien käytäntöjen yhteinen arviointi ja edelleen kehittäminen uusia toimintaympäristöjä- hyvinvointialueita silmällä pitäen. Tavoitteena oli ensinnäkin tarjota vaihtoehtoisia toimintamalleja säilyttämällä kunkin toimintamallin ominaispiirteet siten, että niiden toimivia käytäntöjä voidaan hyödyntää hyvinvointialueilla. Toisena tavoitteena oli tunnistaa toimintamallien välisiä yhdistäviä tekijöitä ja piirteitä liikkuvan moniammatillisen asunnottomuustyön edelleen kehittämiseksi. Asunnottomuustyössä kehitetyt liikkuvan tuen toimintamallit näyttävät soveltuvan sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisen pohjaksi. 

Vuoden 2023 aikana järjestettiin seitsemän työpajaa. Ensin osallistujat loivat toimintamallien käytäntöjen kuvaukset, joita tarkennettiin yhdessä keskustelemalla, vertailemalla kokemuksia ja toisilta oppimalla. Työskentelyn toisessa vaiheessa tunnistettiin toimintamallien välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja. Tässä vaiheessa pääpaino oli toimintamallien juurruttamisessa hyvinvointialueiden rakenteisiin. Kolmannessa vaiheessa osallistujat tuottivat yhdessä raporttiin kootut sisällöt, toimintamallien kuvaukset, työn kehityssuunnat ja suositukset.  Tampereen yliopiston RESET-tiimin tutkijat Annalisa Sannino ja Yrjö Engeström yhdessä Asunto ensin Verkostokehittäjien kanssa toimivat työpajojen fasilitoijina.