Tapaus gerontologinen asuttaminen: Asiakkaiden kokemuksia ja näkökulmia työn kehittämiseksi

Hanna Kalijärven opinnäytetyössä (sosionomi AMK, kesäkuu 2021) tutkittiin Kunta X:n gerontologisen asuttamisen tiimin asiakkaiden kokemuksia asuttamisprosessista. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa laadullista tutkimustietoa siitä, millaiseksi asiakkaat ovat kokeneet gerontologisen asuttamisen tiimin kanssa suunnitellun ja toteutetun asuttamisprosessin.

Opinnäytetyö on toteutettu laadullisena tutkimuksena ja sen aineisto kerättiin puolistrukturoiduin teemahaastatteluin. Haastatteluja oli yhteensä viisi yksilöhaastattelua ja tiedonantajina toimivat henkilöt, joilla oli omakohtaista kokemusta asuttamisprosessista. Aineiston analyysimenetelmänä oli aineistolähtöinen sisällönanalyysi.

Tuloksena ilmeni, että jokaisen haastateltavan kokemukset prosessista olivat yksilöllisiä ja että asuttamisprosessin lopputuloksena jokaisen haastateltavan asuminen turvattiin, vaikka aivan kaikkiin asumiseen liittyviin tarpeisiin ja toiveisiin ei aina voitu vastata. Asumisohjaajilta saatua käytännön apua ja ohjausta tai näiden puutetta pidettiin merkittävänä asuttamisprosessiin liittyviin kokemuksiin vaikuttavana tekijänä.

Asiakkaiden kokemusten perusteella asuttamisprosessin kehittämisen kohteiksi nousivat yhteistyö, asiakkaiden ja työntekijöiden välisen dialogin vahvistaminen sekä asuttamisprosessin työskentelyvaiheiden selkeyttäminen.