Häätöjen ennaltaehkäisemisen merkitys tunnistettiin Vuokravelkapäivässä

  • 22.3.2023
  • Uutinen
  • vuokravelkapäivä, Y-Säätiö

Y-Säätiö oli mukana järjestämässä 22.3.2023 ensimmäistä kertaa pidettyä Vuokravelkapäivää. Päivän ohjelmassa käsiteltiin vuokravelkaan ja sen ehkäisemiseen liittyviä teemoja. Aamupäivän aikana syvennyttiin erityisesti häätöihin, häätöprosessiin ja häädöstä aiheutuviin kustannuksiin.

Ulosottolaitoksen tilastoissa häätöjen määrä on viime vuosina kasvanut. 2020 häätöjä toteutui 3629 ja 2022 toteutuneiden häätöjen määrä oli yli 4300. Kasvua edellisestä vuodesta oli 13%. Vuokravelkapäivän puheenvuoroissa korostettiinkin talousongelmien koskevan yhä useampia. Velkaantuminen, pienituloisuus ja talousongelmat altistavat asunnottomuudelle ja asunnottomuuden riski koskettaa laajaa ja monipuolista ihmisjoukkoa. Tarve asumisneuvonnalle ja muille ennaltaehkäiseville palveluille voi laajentua.

Häätöprosessin kustannukset ovat merkittäviä

ARAn julkaiseman selvityksen mukaan häätöprosessin keskimääräinen kustannus on 6300 euroa. Kun lukuun lisätään vuokravelka ja asunnon tyhjäkäytön kustannukset, nousee häädön keskimääräinen kokonaiskustannus yli 10 000 euroon. Selvityksessä korostuu häätöjen kustannuksien suuri hajonta. Matalammillaan kustannukset voivat jäädä noin 2000 euroon, mutta esimerkiksi remontointia, omaisuuden varastointia ja asunnon tyhjentämistä vaativa häätö voi kustantaa yli 21 000 euroa ilman vuokravelkojen huomioimista.

Kustannukset kasautuvat häätöprosessin edetessä. Lähes kaikissa häädöissä kustannuksia kasvattaa häätöprosessin aikana kertyvä vuokravelka. Vaikka häätö keskeytyisikin esimerkiksi asukkaan muuttaessa pois, ehtii kustannuksia kasautua vuokranantajalle. Koska häätöjen taustalla on usein merkittäviä talousvaikeuksia ja vuokravelkaa, kustannukset jäävät lopulta pitkälti vuokranantajan tappioksi. Häätöjen ennaltaehkäisy on tehokkain tapa välttää häätöjen taloudelliset kustannukset.

 Asumisneuvonta ehkäisee häätöjä ja turvaa asumista

Selvityksen perusteella asumisneuvonnalla on merkittävä vaikutus häätöjen ennaltaehkäisemiseen ja häädöistä syntyvien kustannusten pienenemiseen. Vaikutukset eivät suinkaan ole vain taloudellisia. Häätöjen ennaltaehkäisemisellä on ratkaiseva merkitys asukkaalle, jonka asuminen voi jatkua. Häätöjen ehkäisyllä on myös yhteiskunnallisia vaikutuksia, jotka voivat liittyä esimerkiksi asunnottomuuteen tai palveluiden käyttöön, mutta näihin ei selvityksessä syvennytty.

Y-Säätiön Anu Rantanen kommentoi vuokravelkapäivässä tuoreen selvityksen tuloksia. Myös Y-Säätiössä on tunnistettu ennaltaehkäisyn merkitys. Häätöjen välttäminen on kaikkien osapuolten etu, eivätkä hyödyt rajaudu taloudellisiin säästöihin. Onnistumiset ovat yhteisen työskentelyn tulosta:

”Yhteistyön merkitystä häätöjen ennaltaehkäisemisessä ja asumisen turvaamisessa ei voi korostaa liikaa. Y-Säätiössä se tarkoittaa tiivistä yhteistyötä vuokravalvonnan, asumisneuvonnan, isännöinnin ja asukasviestinnän välillä. Olennaista on, miten puututaan tilanteisiin, jossa asumisen jatkuminen on uhattuna. Toisaalta on tärkeää madaltaa asukkaille kynnystä yhteydenottoon. Tilanteessa kuin tilanteessa parasta on, jos yhteyttä otetaan mahdollisimman pian ja asioita päästään ratkomaan ja selvittämään yhdessä.”

 Vuokravelkapäivän järjestivät ARA, Asunto ensin Verkostokehittäjät, Takuusäätiö, Talous- ja velkaneuvonta, Ulosottolaitos ja Y-Säätiö. Tapahtuman osallistujamäärä täyttyi nopeasti, mikä kertoo yhtäältä vuokravelkaongelmien yleisyydestä ja toisaalta tähän liittyvän tiedon ja koulutuksen tarpeesta.