Taitava koti – asumis- ja arjentaitojen koulutushanke

  • 10.4.2015
  • Uutinen

Taitava koti – asumis- ja arjentaitojen koulutushanke 1.1.–31.12.2014, ESR-hanke

Taitava koti-hankkeen lähtökohtana oli järjestölähtöinen kehittämistoiminta ja kurssilaisten sosiaalinen vahvistaminen. Tämän toiminnan keskiössä oli kolme eri järjestön Joensuun seudun nuorisoyhdistyksen asumisen, Pohjois-Karjalan Marttojen kodinhoidon ja talouden sekä Pohjois-Karjalan 4H työelämätietojen yhteistyönä toteutettu koulutuskokonaisuus. Hankkeen tavoitteena oli myös selvittää miten eri alojen järjestöt voivat yhdessä mallintaa, toteuttaa ja tarjota omaa osaamistaan yhteiskunnallisten palvelujen tuottamiseen. Perinteiset luentomallisetkoulutukset eivät toimineet näiden ryhmien kanssa vaan ryhmäkokoon ja ryhmäytymiseen piti kiinnittää erityisesti huomiota ja opetettavia sekä ohjattavia asioita täytyi lähestyä nuorten oman elämismaailman ja kokemusten kautta.

Taitavan kodin toimiva asuminen ja arki kuvaavat nuorten itsenäiseen elämään sisältyvien arkisten asioiden ja töiden osaamista ja hoitamista. Asuminen ja arjenhallinta edistävät nuoren elämänhallintaa ja tuovat varmuutta itsenäistymiseen. Esimerkiksi laitosympäristössä, kuten vankiloissa, mielenterveys- ja päihdekuntoutusyksiköissä, toteutettavan koulutuksen voidaan arvioida edistävän erityisesti henkilöiden valmiuksia ja edellytyksiä selviytyä jatkossa arjessa. Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys toimi hankkeen koordinaattorina ja kantoi näin vetovastuun hankkeen toteuttamisesta. Yhteistyö sujui hyvin sidosryhmien kanssa. Haasteita toimintaan aiheutti järjestöjen niukat henkilöresurssit, jotka osaltaan vaikeuttivat ja aiheuttivat aikataulullisia haasteita koulutusten toteuttamiselle. Kurssitoiminnan toteutus edellyttää nimettyä vetovastuussa olevaa toimijaa.

Koulutusmoduulit soveltuvat sellaisille henkilölle, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta asumisessa, talouden hallinnassa, arjentaitojen/elämänhallinnassa, työelämävalmiuksissa ja yhteiskuntaan kiinnittymisessä.

Koulutus voidaan toteuttaa pienryhmissä joko avoimissa tai suljetuissa ryhmissä. Toteutus voi tapahtua niin siviiliyhteiskunnassa kuin laitosympäristöissä. Tärkeintä on tämäntyyppisessä koulutuksessa muistaa: keitä ohjaat, mitä ohjaat ja miten ohjaat. Harjoitukset ovat tärkeitä.

Koulutuksen toteuttajina toimivat järjestöt. Koulutuskokonaisuuden suunnittelussa ja vetämisessä tarvitaan toiminnan koordinoiva taho. Yhteisen toiminnan kautta on eri toimijoille selkiytynyt toisen järjestön osaaminen ja toimintatavat. Nämä tulokset ovat suoraan siirrettävissä uusien toimintamallien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Taitava koti -hanke loi:

  1. toimintamallin, joka pohjautuu verkostoyhteistyöhön järjestöjen ja kunnan/yhteistyötahojen kesken,
  2. koulutuspaketin, joka rakentuu talouden, asumisen, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja kansalaistoiminnan kokonaisuuksista,
  3. sähköisen ja kirjallisen oppaan, joka sisältää prosessikuvauksen nuoren etenemisestä verkostoyhteistyöhön perustuvassa toimintamallissa.

Koulutusmoduulien käyttöä testattiin Joensuussa ja Joensuun seudulla asuville 16–29-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat tukea ja ohjausta asumisessa, talouden hallinnassa, arjen taitojen/elämänhallinnassa, työelämävalmiuksissa ja yhteiskuntaan kiinnittymisessä. Pilottikokeilu osoitti, että koulutuskokonaisuus on mahdollista toteuttaa eri toimintaympäristöissä avoimissa ja suljetuissa ryhmissä.

Hankkeen aikana on yhteistyössä Josnan järjestötyöntekijän kanssa kehitetty arjen pelikortit, jotka ovat kaikkien saatavilla ja hyödynnettävissä. Pelikorttien aihealueet liittyvät hankkeen koulutusosioihin: kuten asumiseen, kodinhoitoon, talouteen ja työelämätietoihin. Pelikortteja on kehitetty ja testattu hankkeen eri koulutusryhmien kanssa ja heiltä saadun palautteen kautta jatkotyöstetty edelleen. Kortit ovat selkokielistettyjä ja soveltuvat siten hyvin eri kohderyhmien koulutusmateriaaleiksi.

Pelissä hyödynnetään aihealueiden keskeisiä käsitteitä. Peli osallistaa sekä ryhmäläisiä että vetäjiä vuorovaikutukseen ja keskusteluun. Se mahdollistaa kokemuksien jakamisen ja tekee tiedoista konkreettisia, ymmärrettäviä. Sanan selityspeli tekee koulutuksessa esille tulevat aihepiirit ja niiden käsitteet arkitilanteissa ymmärrettäviksi. Erityisen merkityksellistä on huomioida kohderyhmän edellytykset ja erilaiset tarpeet työskentelyssä.

Hankkeen välittömänä kohderyhmänä olivat maakunnan alle 29-vuotiaan nuoret, joilla on itsenäiseen asumiseen, työelämätaitoihin, oman talouden hallintaan sekä haasteita oman arjen toimintojen ylläpitämisessä että puutteita taidollisessa tai tiedollisessa osaamisessa. Hankkeen välillisiä kohderyhmiä olivat erilaiset kunnalliset ja valtiolliset organisaatiot, kuten asumisenyksiköt, Rikosseuraamuslaitos ja erilaiset nuorten päihde- ja mielenterveysyksilöt kuin myös kaikki nuorten ohjaustoimintaan liittyvät tahot.

Taitava koti -hankkeen tavoitteena oli toteuttavien pilottikoulutusten kautta auttaa nuoria rakentamaan ja ymmärtämään arjen perusasioihin liittyviä asioita käytännönläheisesti. Koulutukseen osallistui yhteensä 38 nuorta, jotka suorittivat kokonaan 27 tunnin koulutuskokonaisuuden (1 op). Naisia osallistujista oli 21.

Taitava koti -hankkeen tavoitteena oli toteuttavien pilottikoulutusten kautta auttaa nuoria rakentamaan ja ymmärtämään arjen perusasioihin liittyviä asioita käytännönläheisesti. Koulutusten tavoitteena oli herättää nuorten kiinnostus omien asioiden hoitamisesta kohtaan ja siihen, miten niihin pystytään vaikuttamaan. Eri koulutuskokonaisuuksien tavoitteena oli auttaa nuoria saamaan tietoa siitä, mistä he voivat saada apua tai ohjausta omien asioiden selvittämiseen sekä lisätä nuorten asumis- ja arjentaitoihin sisältyviä tietoja ja taitoja. Hankkeen aikana toteuttavien koulutusten pitkällisen ajan tavoitteena oli nuorten sisäisen ja ulkoisen elämänhallinnan lisääntyminen, sosiaalinen vahvistaminen ja asunnottomuuden ennaltaehkäistytyö.

Esimerkiksi asumistoimijan kannalta arvioituna koulutusmoduulien läpikäyntiä/osallistumista toimintaan voitaisiin pitää asumisen kannalta sellaisena osoituksena, että vuokrasopimusta voitaisiin jatkaa tulevaisuuteen. Asiakkaiksi ohjautuu todennäköisesti ennen kaikkea sellaisia henkilöitä, joilla on asumisensa ja elämänhallintansa kanssa vaikeuksia tavalla tai toisella. Koulutuspaketti soveltuu niin avoimissa kuin suljetuissa ryhmissä toteutettavaksi. Esimerkiksi laitosympäristöissä, kuten vankiloissa ja päihdekuntoutuslaitoksissa, toteutettavan koulutuksen voidaan arvioida edistävän erityisesti henkilöiden valmiuksia ja edellytyksiä selviytyä jatkossa arjessa.

Taitava kodin raporttiaineisto ja pelikorttien tulostusversiot löytyvät linkkeinä osoitteesta: http://www.josna.fi/taitava-koti ja http://www.josna.fi/. Taitava kodin raporttiaineisto ja pelikorttien tulostusversiot löytyvät linkkeinä Josnan sivustolta. Aineisto on vapaasti käytettävissä.

Markku Rautiainen

markku.rautiainen@om.fi