Periaatepäätös asunnottomuuden ennaltaehkäisystä

  • 9.6.2016
  • Uutinen

Toimenpideohjelmassa painottuu riskin varhainen tunnistaminen.

Hallitus on tänään antanut periaatepäätöksen Asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmasta vuosille 2016-2019. Ohjelmassa painottuu asunnottomuuden riskin varhainen tunnistaminen ja nopea puuttuminen tilanteessa, jossa henkilö on jäämässä tai juuri jäänyt asunnottomaksi. Jotta ennakointi onnistuisi, asunnottomuuden torjunta halutaan saada osaksi laajempaa syrjäytymisen ehkäisyä. Tämä taas vaatii yhteiskunnan eri osa-alueiden nykyistä tiiviimpää yhteistyötä.

Ohjelma tähtää siihen, että asumisen pulmatilanteisiin kuten vuokrarästeihin puututaan ajoissa ja asumisen jatkuminen turvataan esimerkiksi asumisneuvonnalla. Keskeistä on uuden asukkaan tukeminen etenkin asumisen alkutaipaleella. Erityisiä toimia kohdennetaan vuokravelkojen hillintään sekä vuokralaisen ja vuokranantajan molemminpuolisen vakuutusturvan tehostamiseen.

2 500 asuntoa

Tavoitteena on, että vuoteen 2019 mennessä Suomessa osoitetaan vähintään 2 500 uutta asuntoa tai asuntopaikkaa asunnottomille tai asunnottomuuden riskiryhmille. Asuntojen tulisi olla ensisijaisesti osa niin sanottua tavallista asuntokantaa. Tavoitteeseen pääsyssä hyödynnettäisiin sekä uusia ARA-vuokra-asuntoja että markkinoilta välivuokrattavia asuntoja. Välivuokrauksen toimintamallia kokeilee parhaillaan Espoon kaupunki yhdessä Y-Säätiön kanssa.

Valtio tekee ainakin Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen, Oulun, Lahden, Jyväskylän, Kuopion sekä halukkaiden kehyskuntien kanssa sopimukset, joilla ehkäistään asunnottomuutta paikallisesti. Sopimuksissa linjataan keinot asunnottomuuden ratkaisemiseksi, kuten kohtuuhintaisen vuokra-asuntokannan käyttö, neuvonta ja mahdolliset paikalliset erityistoimet. Sopimus valtion kanssa velvoittaa kaupunkia hoitamaan asunnottomuutta suunnitelmallisesti ja ennaltaehkäisevästi. Sopimusten pohjalta kaupungit tekevät itselleen asunnottomuuden ennaltaehkäisyn strategiset asiakirjat, jotka laaditaan Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella yhteistyössä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen kanssa.

Suomessa on saatu viime vuosina hyviä tuloksia asunnottomuuden taklaamisessa. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelma PAAVO vähensi vuosina 2008-2015 asunnottomuutta kaikkiaan 1 345 henkilöllä (35 %). Vuonna 2015 yksin eläviä asunnottomia oli Suomessa ensimmäistä kertaa alle 7 000 henkilöä. Asunnottomien eurooppalaisen etujärjestön Feantsan mukaan Suomi on ainoa EU-maa, jossa asunnottomuus vähenee yhä talouden taantumasta ja sosiaalisista paineista huolimatta.

Ympäristöministeriö valmisteli asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelman tiiviissä yhteistyössä laajan yhteistyöverkoston kanssa. Ohjelma pannaan toimeen Y-Säätiön, valtion, kaupunkien, järjestöjen ja palveluntuottajien yhteistyönä.