Muutokset asumis- ja toimeentulotukeen nostavat asunnottomuuden riskiä

  • 20.9.2023
  • Uutinen
  • ARA, Asumistuki, Asunnottomuus, Tiedote, Toimeentulotuki

Hallitus on suunnittelemassa merkittäviä leikkauksia sosiaalitukiin, jotka auttavat ihmisiä selviytymään asumiskuluistaan. Säästöjä etsitään asumistuen ja toimeentulotuen lisäksi työttömyysturvaa koskevista laeista. Y-Säätiö näkee, että uudistukset lakeihin kohdistuvat ja kasautuvat kohtuuttomasti heikossa yhteiskunnallisessa asemassa oleville ihmisille. Seurauksena asunnottomuuden riski kasvaa koskettamaan aiempaa suurempaa joukkoa suomalaisista: vuokravelat, velkaantuminen ja häädöt yleistyvät, jos arjen ja asumisen kuluista ei selviydytä.

Leikkauksista laajat yhteiskunnalliset kustannukset 

Asumistuen ja toimeentulontuen leikkaamista perustellaan lausuntopyynnöissä valtion talouden tasapainottamisella. Asumistukimenojen kasvua pyritään hillitsemään ja kokoaikaisen työn vastaanottamisen kannusteita halutaan parantaa. Toimeentulotuen leikkauksilla tavoitellaan säästöjen lisäksi myönteisiä vaikutuksia työllistymisen kannusteisiin. Y-Säätiön arvion mukaan tavoitteita on vaikea saavuttaa, jos syrjäytymisriski kasvaa uudistusten myötä ja ihmisiä siirtyy viimesijaisen tuen, eli toimeentulotuen piiriin. 

Kustannussäästöjen kohdistuessa kaikkein pienituloisimpiin ja valmiiksi heikommassa asemassa oleviin ihmisiin ja kotitalouksiin, kuten yksinasuviin, opiskelijoihin ja yksinhuoltajaperheisiin, syntyy välttämättä julkista taloutta muualla kuormittavia vaikutuksia. Köyhyys ja sosiaalinen segregaatio syvenee, jos pienituloiset joutuvat muuttamaan etäämmälle palveluverkostosta ja työpaikoista. Myös opiskelijoiden ahtaat taloudelliset raamit kapenevat entisestään ja mahdollisuudet opintojen ja tutkintojen suorittamiseen voivat heiketä. Syrjäytymisriski kasvaa ja erityistä huolta herättää lapsiperheiden tilanne. Kun kokonaisuutta tarkastellaan, erityisesti yksinhuoltajaperheiden köyhyys on vaarana lisääntyä, mikä lisää syrjäytymisen periytymistä sukupolvelta toiselle.  

”Asumisen kustannuksien ollessa nousukurssilla asumistuen leikkaukset kurjistuttavat ihmisten arkea tarpeettomasti. Iso joukko kotitalouksia on veitsenterällä jo nyt. Jos taloudellista liikkumavaraa ei ole, ajaudutaan tilanteisiin, jossa maksuvaikeuksia seuraa luottotietomerkinnät, vuokravelka ja häätö – ja jopa asunnottomuus.” Y-Säätiön toimitusjohtaja Teija Ojankoski kommentoi asumistukeen suunniteltuja muutoksia.  

Asumisen epävarmuus lisääntyy 

Toimeentulotuen saajia on tarkoituksena ohjata hankkimaan edullisempi asunto kolmen kuukauden sisällä, jos asumismenot ylittävät hyväksyttävän rajan. Y-Säätiö esittää vakavan huolensa seurauksista. Vuokranormeihin mahtuvan vuokra-asunnon löytäminen on monelle haaste, eikä sopivaa asuntoa välttämättä löydy etenkään määräajan sisällä. Sen sijaan uudistusten arvioidaan lisäävän häätöjen määrää ja asunnottomuuden riskiä. Lisäksi uudistus synnyttäisi ja syventäisi segregaatiota, kun toimeentulotuella olevia ohjattaisiin kaikista halvimpiin asumisvaihtoehtoihin. 

”Y-Säätiössä on tehty tutkimusta, jonka tulokset korostavat asumisen pysyvyyden merkitystä ihmisen hyvinvoinnille. Jos henkilö pakotetaan muuttamaan uudelle asuinalueelle epävarmassa tilanteessa, voi syntyä erilaisia negatiivisia vaikutuksia, kuten päihde- ja mielenterveysongelmien lisääntymistä, yksinäisyyttä ja vieraantumista.  
 
Asumisen, erityisesti kodin, merkitys on ihmiselle kokonaisvaltainen, eikä siihen liittyviä yhteiskunnallisia päätöksiä tule tehdä ilman harkintaa laajemmista vaikutuksista. Haettuja säästöjä ei välttämättä saada, jos kustannukset kasvavat toisaalla. Luomalla kaikille vakautta ja jatkuvuutta asumiseen, pidetään kunnossa hyvinvoivan yhteiskunnan perustaa”, jatkaa Ojankoski.  

Asuntoja tulee tarjota niitä eniten tarvitseville 

Nyt lausuntokierroksella olevien asumisen tukien heikentämisen lisäksi hallitus on suunnittelemassa muitakin asumiseen liittyviä uudistuksia. ARA-tuotannon vähentämisen myötä pienituloisille tarjolla olevien kohtuuhintaisten asuntojen tarjonta tulee vähenemään. Valtion tukemalla asuntotuotannolla pystytään tarjoamaan vuokra-asumista, joka on vuokratasoltaan kaikkien saavutettavissa.  

“Asumisen tukien ja ARA-tuotannon samanaikaisen leikkaamisen kerrannaisvaikutukset voivat olla yllättävänkin suuret. ARA-vuokra-asunnoissa asunnot tarjotaan heille, joilla asunnon tarve on suurin. Yksityiset vuokraajat yleensä etsivät puolestaan parasta vuokralaista. Jos asumiseen liittyvä köyhyys lisääntyy ja kilpailu vuokra-asunnoista kovenee, seurauksena on pahimmassa tapauksessa asunnottomuutta ja lievemmässä tapauksessa segregaatiota.  

Kohtuuhintainen asuminen ja riittävä sosiaaliturva ennaltaehkäisevät asunnottomuutta yhteiskunnallisella tasolla. Näiden asumisen jatkuvuutta turvaavien elementtien heikentäminen näkyy pidemmän päälle asunnottomuuden kasvuna”, kertoo Ojankoski.  

 Y-Säätiön lausunnot toimeentulotukea ja asumistukea koskevista laeista löydät alta: