Yksi meistä -hanke

Yksi meistä -hanke

Yksi meistä -hanke on yksinäisyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseen tähtäävä Y-Säätiön koordinoima hanke. Kolmivuotisen (2020–2022) hankkeen toimialueita ovat Lahti ja Itä-Helsinki. Itä-Helsingissä kohderyhmänä ovat erityisesti miehet. Hanketta rahoittaa STEA.

Yksinäisyys on yhteiskunnallinen ongelma

Suuri osa suomalaisista kokee elämänlaatunsa hyväksi. Suomi pärjää hyvin kansainvälisissä vertailuissa onnellisuudesta ja tyytyväisyydestä omaan elämään. Maakohtaiset vertailut eivät kuitenkaan aina paljasta Suomen eri väestöryhmien välisiä terveyden ja hyvinvoinnin eroja. Yksi näistä eroista liittyy ihmisten kokemaan yksinäisyyteen.

On tärkeää tunnistaa yksinäisyys yksilöllisten tragedioiden sijaan yhteiskuntapoliittiseksi teemaksi. Tunnistaminen mahdollistaa ja velvoittaa yhteiskunnan eri toimijoita toimimaan aktiivisesti yksinäisyyttä vastaan.

Yksinäisyys ei ole yksilön ominaisuus, vaan yksinäisyyttä syntyy suhteessa muuhun yhteiskuntaan ja sen jakoihin.

Yksinäisyyden on havaittu aiheuttavan monia vakavia terveyshaittoja.

Yksinäisyyttä on erilaista

Yksinäisyys voi olla ihmisen itsensä valitsemaa yksinoloa. Se voi olla sosiaalista eristymistä tai sosiaalisten suhteiden vähäisyyttä. Yksinäisyys voi olla myös vastentahtoisesti koettu tila. Vaikka yksinäisyyttä voi käytännössä kokea kuka tahansa, yksinäisyys on vahvasti yhteydessä huono-osaisuuteen ja sen kasautumiseen.

Yksinäisyyttä kokevien ihmisten jääminen sivuun sosiaalisista verkostoista ja yhteisöistä tarkoittaa usein myös eriarvoisuuden kasvua. Yksinäisyyttä kokevat ihmiset jäävät myös sosiaalisissa verkostoissa leviävän tiedon ulkopuolelle. Yksinäisyyttä kokevien osallistuminen yhteiseen ja yhteisölliseen toimintaan on muita vähäisempää, ja kynnys ihmisten tutustumiseen voi olla suuri.

Korona-aika on lisännyt ihmisten yksinäisyyttä, sillä erilaiset toimipisteet ovat olleet suljettuina ja ihmisten välistä kanssakäymistä on rajoitettu.

Tämä on tuonut myös tähän hankkeeseen uudenlaisia haasteita. Olemme havainneet, että yksinäisyyden puheeksiottamiseen liittyy häpeää ja sen esille ottaminen on vaikeaa. Hankkeessa on tähän avuksi luotu yksinäisyyden puheeksiottoa helpottamaan kyselylomake.

Kehittämisverkostosta uusia työ- ja toimintamalleja

Yksinäisyyden puheeksiottaminen on tärkeää, koska yksinäisyyden on havaittu aiheuttavan myös monia vakavia terveyshaittoja, jotka näkyvät muun muassa palvelujen suurena käyttönä ja heikentyneenä työkykynä.

Moni yksinäisyyttä kokeva kärsii myös masennuksesta ja osalla on ollut jopa itsetuhoisia ajatuksia.

Eri sosiaali- ja terveysalan toimijoilla on tärkeä paikkansa yksinäisyyden lievittämisessä ja esimerkiksi ihmisten tuomisessa yhteen harrastamaan, viettämään aikaa yhdessä ja saamaan vertaistukea.

Yksi meistä -hankkeella on lukuisia yhteistyökumppaneita, jotka tarjoavat ihmisille erilaisia toimintoja ja osallistumisen mahdollisuuksia.

Yhteistyökumppanit muodostavat alueelliset kehittämisverkostot, joiden tehtävänä on pohtia yhdessä uusia työ- ja toimintamalleja yksinäisyyttä kokevien ihmisten kohtaamiseen.

Y-Säätiö haluaa vähentää yksinäisyyttä ja eriarvoisuutta

Vuokra-asuntojen tarjoajilla on erilaisten yhteisöllisten tilojen, asukastoiminnan ja esimerkiksi yhteisestä elinympäristöstä huolehtimisen kautta mahdollisuus tavoittaa asukkaitaan ja vähentää yksinäisyyttä.

Yksinäisyyttä voidaan vähentää niin rakenteellisilla ratkaisuilla tilojen suunnittelussa kuin yhteisen tekemisen suunnittelulla. Vuokranantajan näkökulmasta yksinäisyyden vähentäminen voi liittyä yhtäältä ryhmäidentiteettien vahvistamiseen joissain tietyissä taloyhtiöissä, taloissa tai laajemmin asuinalueilla erilaisen yhteistoiminnan kautta.

Toisaalta yksinäisyyden vähentämistä voi tarkastella esimerkiksi kustannusnäkökulmasta. Vuokralaisen hyvinvointi on yhteydessä taloudelliseen toimeentuloon ja hyvinvoinnin tukeminen voidaan nähdä paitsi inhimillisenä, myös kustannussäästöihin tähtäävänä toimintana.

Hankkeen tavoitteet

  1. Y-Säätiön vuokra-asunnoissa asuvien yksinäisyyden vähentäminen.
  2. Hankkeen aikana tavoitetaan 500 vuokra-asunnoissa yksin asuvaa yksinäisyyttä kokevaa asukasta.
  3. Tavoitetuista puolet löytää yhteisön, jonka toimintaan he osallistuvat vähintään kolme kertaa tai he löytävät kaveriporukan tai ystävän.
  4. Toiveenamme on, että toimintaan osallistuvat kokevat sosiaalisten verkostojensa, voimavarojensa ja elämänsä merkityksellisyyden lisääntyvän.
  5. Tavoitteemme on, että hankkeeseen osallistuvat kokisivat yksinäisyytensä vähentyvän, ja saavat tilalle tunteen siitä, että he ovat yksi meistä.

Hankkeen työntekijät tapaavat yksinäisyyttä kokevia ja suunnittelevat heidän kanssaan mielekästä tekemistä. Työntekijät tutustuvat erilaisiin toimintoihin ja harrastuksiin sekä tukevat näihin kiinnittymisessä. Hankkeeseen on ohjautunut ihmisiä hankkeen järjestämän postikorttikampanjan, yhteistyöverkoston sekä muiden sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kautta.

Yhteyshenkilö

  • Erityissuunnittelija Maria Degerman, puh. 020 7020 264
  • etunimi.sukunimi@ysaatio.fi

Yhteistyössä

Kirkkohallitus

Sininauhasäätiö

Helsingin Diakonissalaitos

VVA ry

Mieto ry

Miete ry

Ehyt ry

Pro Lapinlahti

Via Dia Tampere

Takuusäätiö

Lahden Sininauha

Lahden seurakuntayhtymä

Lahden kaupungin ASTA-hanke

Harjulan Setlementti

Muut sivustomme: m2kodit.fi | asuntoensin.fi | housingfirsteurope.eu